Streda 27. marca. Meniny má Alena

UCB: Bankový sektor SVE bude naďalej generovať rast prekračujúci priemer EÚ

Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska naďalej existuje v bankovom sektore SVE potenciál na generovanie rastu bankových objemov a ziskovosti prekračujúceho priemer EÚ, keďže stále existuje medzera vo finančnej penetrácii a vyhliadky pre hospodársku konvergenciu zostávajú v podstate neporušené.

Toto je jedno z kľúčových zistení najnovšej štúdie o bankovníctve SVE vypracovanej útvarom strategických analýz SVE UniCreditu. Hoci celková výška úverov v regióne SVE mala na konci roka 2011 dosiahnuť 1,5 bilióna EUR, t.j. medziročný nárast o približne 9 %, podiel úverov a HDP napokon dosiahol v SVE 49 %, zatiaľ čo v eurozóne to bolo 120 %. Trhový potenciál je prítomný najmä v oblasti firemných úverov a hypotekárneho financovania, nemožno to však povedať o spotrebných úveroch. Veľké rozdiely zostávajú medzi jednotlivými geografickými oblasťami – očakáva sa, že k rastu úverov v rokoch 2011-15 najviac prispeje Rusko a Turecko.

SVE: Región rozdelený na dve časti

 „Budúci ekonomický rast bude pravdepodobne v priemere štrukturálne nižší a rozdiely v raste budú v regióne oveľa výraznejšie ako v minulosti,” uviedol Gianni Franco Papa, riaditeľ Divízie SVE UniCreditu. „SVE by mala zostať regiónom rozdeleným na dve polovice – vo väčších ekonomikách možno očakávať pokračovanie rastu takmer plnou rýchlosťou, zatiaľ čo ostatné môžu sužovať štrukturálne nedostatky a veľká závislosť od výkonnosti periférnych oblastí Európy.” V strednodobom horizonte vidia analytici UniCreditu naďalej slušný potenciál na udržanie tempa, ktorý je podporovaný zlepšujúcou sa produktivitou a zbližovaním úrovní príjmov, čo potvrdzujú aj ich dlhodobé predpovede rastu HDP v SVE v priemere o vyše 4 %.  

Z dlhodobého hľadiska by mala byť regionálna konvergencia zabezpečovaná prostredníctvom väčšej ekonomickej diverzifikácie a rastúceho významu obchodovateľných sektorov. V tomto kontexte bude hrať bankové úverovanie rozhodujúcu úlohu a malo by tento posun podporiť.  

Mala by jasne prevládať vyváženejšia štruktúra financovania

V minulom roku pokračoval v regióne SVE rast úverovej aktivity, aj keď jeho tempo bolo pomalšie ako v roku 2010 a v druhom polroku sa pomaly vytrácal na pozadí pretrvávajúcej nepokojnej situácie na finančných trhoch a prudko sa zhoršujúceho prostredia pre financovanie. Úverovanie bolo poháňané firemným segmentom, ktorý profitoval z cyklického ozdravenia ekonomiky zaznamenaného v roku 2010 a prvom kvartáli roku 2011. „ Na začiatku roka 2011 po obnovení lepších podmienok v oblasti likvidity a na základe rastúcich dôkazov o tom, že konkurenčný boj v depozitných produktoch (zjavný v roku 2010) začína poškodzovať ziskovosť bánk, prestalo byť zameriavanie sa na depozity také naliehavé a dochádzalo k určitému zvyšovaniu dlhu v kapitálovej štruktúre ,“ uviedol Fabio Mucci, riaditeľ útvaru strategického plánovania pre SVE a Poľsko UniCreditu.

V druhom kvartáli 2011 však banky zmenili smerovanie, keďže došlo k výraznému obmedzeniu likvidity na pozadí krízy v eurozóne a boj o vklady sa opäť stál témou dňa. “ Do určitej miery bolo obmedzenie likvidity spôsobené slabším prílevom prostriedkov zo zahraničia, v niektorých prípadoch aj v spojení s reštriktívnou politikou centrálnych bánk zameranou na zastavenie oslabovania lokálnych mien.

Napriek zaznamenanému zhoršeniu podmienok financovania v druhej polovici minulého roka a tlakom na strane výnosov sa výkonnosť bankového sektora zlepšila vo viacerých ukazovateľoch. Predovšetkým sa vo všeobecnosti stabilizovala kvalita úverov pod vplyvom ozdravenia úverovania a zlepšenia makroekonomických podmienok.  „Priemerný podiel problémových úverov v regióne nevzrástol od konca roka 2010, pričom na konci minulého roka sa posunul na odhadovaných 14 %,” povedal Mucci. „Vo väčšine krajín SVE do polovice roka 2011 dosiahol podiel vrchol alebo sa ustálil. Zlepšenia kvality aktív sa jasne odrazili v ďalšom znížení nákladov na riziko, čo sa ukázalo ako prospešné pre ziskovosť bánk v roku 2010 i v prvej polovici roka 2011.”   Výška tvorby opravných položiek klesla vo všetkých krajinách s výnimkou Kazachstanu, pričom najvýraznejší pokles zaznamenali pobaltské štáty, Rusko, Bosna, Maďarsko a Ukrajina.

Do budúcnosti by malo ísť poskytovanie úverov cestou nižšej miery rastu v porovnaní s obdobím pred krízou, ale malo by sa udržať v nižších dvojciferných číslach. V tzv. „nových normálnych podmienkach” by mala prevládať vyváženejšia štruktúra financovania, a to najmä v krajinách s veľkými medzerami vo financovaní.

Znižovanie miery zadlženosti bánk eurozóny je pre SVE zvládnuteľnou záťažou

Závažnosť súčasnej krízy v eurozóne prispela k rastu obáv z toho, že potreba kapitálu a tlaky na financovanie, ktorým čelia západoeurópske banky, môžu zvýšiť tlak na zníženie miery zadlženosti v SVE. Západoeurópske finančné inštitúcie sú významnými vlastníkmi bánk v SVE.

Z 2,5 bilióna EUR bankových aktív v regióne je 46 % kontrolovaných zahraničnými vlastníkmi. Viacnásobné kapitálové prepojenia medzi bankami v SVE a západnej Európe spôsobili, že región je vystavený dominovému efektu súvisiacemu so súčasnou krízou v eurozóne. Bankové sektory v niektorých krajinách SVE sa dlhé roky spoliehali na zahraničné financovanie – najmä financovanie zo strany materských spoločností – a zahraničné záväzky momentálne predstavujú značnú časť ich aktív.

Podľa analytikov UniCreditu je krátkodobé riziko vyplývajúce pre SVE z reakcie západoeurópskych bánk na kapitálovú požiadavku EBA len obmedzené. Tento predpoklad je založený na informáciách od konkrétnych bánk o tom, ako plánujú do konca júna 2012 dosiahnuť CT1 na úrovni 9 %. V strednodobom horizonte nie je vylúčené, že menej priaznivé makroekonomické prostredie a neustály regulačný tlak prinúti niektoré západoeurópske banky zaviesť v dcérskych spoločnostiach v SVE vyváženejšie a sebestačné obchodné modely.   

UniCredit potvrdzuje zámer udržať si v regióne SVE vedúcu pozíciu

Vo svetle nedávneho vývoja globálnej ekonomiky a európskeho bankového sektora sa dôležitosť regiónu SVE pre rast a ziskovosť medzinárodných hráčov stala ešte evidentnejšou,” konštatoval Gianni Franco Papa, riaditeľ Divízie SVE UniCreditu. „Tento región sa významne podieľal na toku výnosov medzinárodných bankových skupín v roku 2011 a je pripravený byť aj naďalej hnacím motorom ich rastu, keďže výkonnosť regiónu by mala predbehnúť výkonnosť domácich trhov.

Hoci diverzifikácia geografického pôsobenia ostáva kľúčovým pilierom stratégií medzinárodných hráčov, v priebehu roka boli zrejmé určité zmeny obchodných stratégií smerom k vyhranenejšiemu zameraniu na konkrétne trhy.  Nedávne udalosti jednoznačne prispeli k zvýšeniu počtu odpredaných prevádzok v regióne zo strany niektorých hráčov, ktorí čelili problémom  na domácich trhoch.

Podľa poradia medzinárodných hráčov pôsobiacich v SVE  si UniCredit udržiava v regióne vedúcu pozíciu a predbehol svojich hlavných medzinárodných konkurentov z hľadiska veľkosti a ziskovosti. UniCredit patrí medzi päť najvýznamnejších bánk vo väčšine krajín SVE, v ktorých pôsobí, a teší sa priaznivej pozícii na najatraktívnejších trhoch regiónu, akými sú napríklad Rusko a Turecko. „V najbližších rokoch posilníme svoju vedúcu pozíciu v SVE pomocou sústredeného prístupu k jednotlivým krajinám,  pričom našu lokálnu stratégiu bude charakterizovať ziskovosť a likvidita a jednoznačný dôraz budeme klásť na trhy so silnou prítomnosťou skupiny,” podčiarkol G. Pappa. „Hodnota prevádzok v SVE bude naďalej maximalizovaná prostredníctvom škály strategických iniciatív zacielených na intenzívnejšiu optimalizáciu investícií.”  

Zdroj: UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *