Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Deficit síce klesol pod tri percentá, no za akú cenu

Hoci deficit klesol a Slovensko splnilo svoj záväzok Eúropskej únii, detailnejší pohľad prezrádza, že to zďaleka nie je príležitosť na sebauspokojenie. Opatrania, ktoré viedli k nižšiemu schodku sú zväčša krátkodobého charakteru a napríklad v podobe nižších nárokov na spolufinancovanie projektov EÚ sú skôr premárnenou príležitosťou ako dôvodom na chválu.

V roku 2013 dosiahol slovenský fiškálny deficit 2,77% HDP, čím poklesol z úrovne 4,5% HDP v roku 2012 a aj pod rozpočtovanú úroveň 2,94% HDP. Medziročný pokles deficitu o 1,7 percentuálneho bodu z HDP bol štvrtý najvýraznejší spomedzi európskych krajín, čím sa deficit slovenských verejných financií dostal pod priemer EU 3,3% HDP. Vďaka skresaniu deficitu pod 3% HDP spolu s vyhliadkami jeho stabilizácie v nasledujúcich dvoch rokoch odporučila Európska komisia vyradenie Slovenska z EDP (procedúra nadmerného deficitu), čím Slovensko predišlo potenciálnym sankciám vo výške 0,2% HDP (resp. 150mil. eur).

saldo-rozpoctu Po očistení o jednorazové faktory a výkyvy ekonomického cyklu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla pokles štrukturálneho deficitu z 4,9% HDP v 2012 na 3% v 2013. Ministerstvo financií podľa ich odhadov udáva pokles dokonca na 1,9% HDP. V každom prípade, takzvaný primárny deficit – celkový deficit očistený o úrokové platby – medziročne výrazne klesol, a to o 1,9 percentuálneho bodu z HDP. Na úrovni 0,8% HDP je však slovenský primárny deficit stále nad priemerom EU-28 (0,5% HDP) a v pomere k veľkosti ekonomiky je ôsmym najväčším v Európe.

Zatiaľ čo titulkovo sa tento pokles javí chvályhodne, detailný pohľad na konsolidáciu už nie je taký pozitívny. Deficit poklesol oproti rozpočtu predovšetkým v dôsledku: 1) nízkeho využitia EÚ fondov a s tým súvisiacim spolufinancovaním. Využitých bolo menej ako 60% prostriedkov plánovaných v rozpočte, čím sa dosiahla dodatočná úspora zhruba 400mil. eur a 2) vďaka rozpusteniu rezervy, ktorá bola v rozpočte vytvorená na príjmy v súvislosti s odčerpaním prostriedkov zo súkromného dôchodkového piliera, čím sa dosiahla dodatočná úspora ďalších 229mil. eur. Škrty v investíciách a oslabenie súkromného piliera dôchodkového systému neveštia pre budúci rast nič dobré. Zvyšné úspory vo výške takmer 191mil. eur možno priradiť predovšetkým nižším úrokovým výdavkom a úsporám vo VÚC a verejných vysokých školách.

 

konsolidacia

V porovnaní s rozpočtom boli daňové príjmy nižšie o 137mil. eur, nedaňové príjmy boli nižšie o 368mil. a neoprávnené čerpanie EÚ fondov zvýšilo náklady o 125mil. Zvýšením dane z príjmu právnických osôb z 19% na 23% neprinieslo v roku 2013 očakávaný nárast príjmov. Oproti rozpočtu boli totižto nižšie o 230mil. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný vyššími príjmami z DPH, ktoré zrejme tiež sčasti vďačia len prísnejším daňovým kontrolám čo vedie k oneskoreniu pri vratkách DPH. Ako naznačuje graf na druhej strane, toto zlepšenie sa môže ukázať len ako dočasné. Navyše viac ako jedna tretinu z poklesu verejného deficitu oproti rozpočtu možno prisúdiť iba metodickej zmene – dodatočným zaradením štátom vlastnených Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) do verejného sektora – ktoré priniesli do finálneho výsledku kladný zostatok vo výške 57,2mil (čo zodpovedá takmer 0,1% HDP).

V roku 2013 narástol slovenský dlh na 55,4% HDP z predošlých 52,7% HDP v roku 2012, čo bolo o 0,5 percentuálneho bodu HDP viac ako bolo rozpočtované. Celková výška dlhu však stále zotrvala komfortne pod európskym priemerom aj pod maastrichtskými 60%. Na jednej strane sa tak súčasná výška dlhu javí v európskom kontexte malá, na druhej strane je však tempo rastu slovenského verejného dlhu v ostatných rokoch doslova alarmujúce, i keď sa jeho tempo v roku 2013 oproti predošlému roku výrazne spomalilo. Oproti roku 2008 sa verejný dlh v pomere k HDP zdvojnásobil. Faktom je, že nárast slovenského dlhu v tomto období prekonalo len Írsko, Cyprus, Grécko, Portugalsko, Španielsko a Slovinsko, čo sú všetko krajiny, ktoré už medzičasom utrpeli zo straty dôvery investorov. Vďaka stále nízkej úrovni verejného zadlženia sa však Slovensko naopak doposiaľ tešilo poklesu úrokových sadzieb na verejnom dlhu a vysokému záujmu zo strany investorov.

Stručný prehľad dlhovej brzdy

V reakcii na rýchlo rastúci verejný dlh v roku 2011, Slovensko schválilo ústavný zákon o fiškálnej zodpovednosti, ktorý určuje rad sankcií akonáhle dlh prekročí stanovené limity. Nasledovné limity (ako podiel z HDP) sú účinné do konca roku 2017:

  • Nad úrovňou 50% je Ministerstvo financií povinné predložiť Národnej rade písomné vysvetlenie nárastu výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie. V ÚČINNOSTI
  • Na úrovňou 53% budú navyše k predošlým opatreniam zmrazené platy členov vlády. V ÚČINNOSTI
  • Nad úrovňou 55% má Ministerstvo financií dodatočnú povinnosť celkové výdavky štátneho rozpočtu (znížené o transfery vo verejnej správe, náklady na správu štátneho dlhu a transfery do EÚ a výdavky súvisiace na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami), ktoré má vláda k dispozícii na prerozdelenie v danom roku znížiť o 3% oproti pôvodne schválenej výške výdavkov v zákone o štátnom rozpočte. Navyše vláda musí v návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie zmraziť výdavky. V ÚČINNOSTI
  • Nad úrovňou 57% musí vláda dodatočne k predošlým opatreniam navyše predložiť len vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet.
  • Po prekročení 60% musí vláda dodatočne k predošlým opatreniam podstúpiť v parlamente hlasovanie o vyslovení dôvery.

Po roku 2017 budú vyššie uvedené hranice počas nasledovného desaťročia znižované každý rok o jeden percentuálny bod. To znamená, že v roku 2028 sa prvé opatrenia začnú aplikovať už pri hranici dlhu 40% HDP namiesto súčasných 50%.
Existujú však aj určité okolnosti za ktorých sa povinnosť uplatňovať vyššie spomínané opatrenia dočasne nevzťahuje (napríklad v čase bankovej krízy alebo prírodnej katastrofy alebo po dobu dvoch rokov od vymenovania novej vlády).

Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB, Andrej Arady makroekonóm VÚB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *