Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Globálna stratégia pre hodnotové akcie – september

Príležitosti na investovanie do hodnotových titulov sa objavujú, keď si akcie po celom svete berú oddychový čas, tvrdí vo svojej globálnej stratégii pre hodnotové tituly Saxo Bank. Banka mesačne zostaví portólio 30 titulov, ktoré sú podľa jej hodnotového modelu najviac podhodnotené a prinášajú najlepšie možnosti.

  • V tejto prvej publikácii novej mesačnej Globálnej stratégie pre hodnotové akcie SAXO (SAXO Global Value Equity Strategy) sa bližšie pozrieme na podhodnotené akcie alebo tzv. hodnotové akcie.
  • Táto správa ponúka stručný úvod k hodnotovým akciám, spôsobu ich rozpoznania a dôvodom, prečo investície do týchto akcií s veľkou pravdepodobnosťou prinesú vyššie výnosy v porovnaní so široko používanými referenčnými indexmi.
  • Pri testovaní na historických dátach od začiatku roka 2006 prekonala Globálna stratégia pre hodnotové akcie SAXO svoj referenčný index výrazne v pätnástich z celkovo osemnástich štvrťročných obdobiach. Hodnotová stratégia poskytovala tieto väčšie výnosy dokonca aj po odpočítaní dividend.
  • V nasledujúcej tabuľke je uvedené septembrové portfólio obsahujúce 30 titulov, ktoré sú podľa nášho hodnotového modelu najviac podhodnotené. V čele zoznamu je uvedený najviac podhodnotený titul a za ním nasledujú ďalšie podľa stupňa podhodnotenia, ale výrazne podhodnotených je všetkých 30 cenných papierov.

Rastové verzus hodnotové akcie

Pojmy "rastové akcie" a "hodnotové akcie" sa vo finančných správach a publikáciách objavujú pomerne často, čo sa ale za týmito termíny v skutočnosti skrýva? Jednoducho povedané, rastová akcia predstavuje spoločnosť – často veľkú a dobre známu – ktorá po dlhšiu dobu zaznamenáva vysoký a stabilný rast výnosov. Investori majú tendenciu oceňovať takéto akcie vyššie, pretože extrapolujú historický rast do budúcnosti. Problém spočíva v tom, že len veľmi málo akcií je schopných udržať si taký rast výnosov po dlhú dobu a že sily kapitalizmu pôsobiace prostredníctvom konkurencie majú zvyčajne za následok spomalenie, ktoré znižuje marže a trhový podiel rastových spoločností. Tým by sa dalo vysvetliť, prečo bývajú tieto tituly horšími investíciami.

Naproti tomu hodnotové akcie predstavujú cenné papiere, ktoré väčšina investorov prehliada, pretože ich historické fundamentálne dáta nevyzerajú na prvý pohľad tak lukratívne. Pri podrobnejšom pohľade pod povrch a po vykonaní zodpovedajúcej due diligence sa však ukáže, že mnohé z týchto podhodnotených akciových titulov sa obchodujú na atraktívnych úrovniach. Typickými vlastnosťami hodnotových akcií sú vysoký dividendový výnos, nízky pomer ceny k účtovnej hodnote a nízky pomer ceny k zisku na akciu. Aby mohol obchodník úspešne investovať do hodnotových akcií, musí byť trpezlivý a musí byť pripravený na dlhší investičný horizont (obvykle jeden rok alebo viac), pretože trh môže podhodnotené akcie po určitú dobu naďalej ignorovať.

Prečo investovať do hodnotových akcií?

Diskusia o rizikovosti investícií do hodnotových akcií prebieha už niekoľko desaťročí. Doteraz nebola dosiahnutá zhoda v otázke, prečo majú hodnotové akcie v porovnaní s rastovými postupom času väčšiu návratnosť. Zástancovia takýchto hypotéz ako napr. EMH (Efficient Market Hypothesis, hypotéza efektívnych trhov) tvrdí, že investori do hodnotových akcií sú odmeňovaní za to, že na seba berú väčšie fundamentálne riziko. Zaujímavé však je, že niekoľko štúdií ukázalo, že pri použití rôznych bežných meradiel rizika (štandardná odchýlka, beta atď.) sú hodnotové akcie v porovnaní s rastovými dokonca menej rizikové a pritom zároveň ziskovejšie. Pri uvoľnení geografických obmedzení (t. j. pri začlenení celého sveta namiesto jediného kontinentu/regiónu) dokonca empirické dôkazy ukazujú, že sa štandardná odchýlka portfólia hodnotových akcií znižuje (odporúčané čítanie: James Montier, Value Investing). To je jeden z dôvodov pre odstránenie geografických obmedzení a presadzovanie globálnej stratégie.

Metodológia

Vzhľadom na nedostatok historických dát začína testovanie tohto modelu až v roku 2006. Dôvodom pre to je skutočnosť, že môžeme využiť cyklicky upravovaný pomer ceny k zisku (CAPE) a tiež náš vlastný upravovaný pomere ceny k účtovnej hodnote (Saxo P/B), ktoré pri výpočte zisku a účtovnej hodnoty vychádzajú z 10-ročného pohyblivého priemeru. Výsledkom použitia týchto dvoch pomerov je však výrazné zníženie šumu a volatility zisku a účtovnej hodnoty, a teda vyváženie nedostatkov kratšieho obdobia pre testovanie na historických dátach. Globálne portfólio hodnotových akcií SAXO je vytvárané z databázy viac ako 180 tis. akciových titulov poskytované spoločnosťou FactSet.

Akciové tituly budú vyhodnocované každý mesiac a aktualizovaný zoznam bude zverejnený v raz mesačne publikovanej Globálnej stratégii pre hodnotové akcie SAXO. Chceli by sme upozorniť, že uvedenú publikáciu je nutné považovať iba za vstupnú stratégiu pre dlhodobejšiu investíciu. V tejto ani v nasledujúcich mesačne vydávaných publikáciách nebudeme diskutovať ani zverejňovať žiadne odporúčania týkajúce sa stop-loss príkazov, vyberanie ziskov alebo reštrukturalizácie investície, pretože tieto rozhodnutia sú vecou každého jednotlivého investora. V našej mesačnej publikácii však budeme zverejňovať zoznam 30 najlacnejších globálnych akciových titulov zostavený na základe nášho hodnotového modelu a ďalej tiež informácie o výnosoch a hodnotení vývoja našich historických/aktuálnych portfólií hodnotových akcií SAXO.

Jedným z najdôležitejších aspektov pri investovaní do hodnotových akcií je investičný horizont. Vzhľadom k tomu, že neexistuje jednoznačná zhoda ohľadom konkrétneho časového rámca, v ktorom je vhodné tento typ titulov držať, sme zástancovia držbe po dobu najmenej jedného roka, čo je rovnaký časový horizont ako ten, na ktorom staviame naše testovanie na historických dátach. Majte na pamäti, že trpezlivosť je najdôležitejšou vlastnosťou každého, kto sa do hodnotových akcií rozhodne investovať.

Po tom, čo bola Globálna stratégia pre hodnotové akcie SAXO uplatnená na portfóliá, do ktorých bolo investované vždy v januári v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, a po tom, čo jednotlivé portfólia boli držané vždy po dobu jedného roka (s výnimkou roku 2010, kde je doba držania do 2. štvrťroku), bolo v porovnaní s referenčným indexom dosiahnuté lukratívnych výnosov.

Výsledky testovania na historických dátach

V tomto prípade sme zvolili globálny referenčný index, na základe ktorého sme urobili vyhodnotenie historických výsledkov Globálnej stratégie pre hodnotové akcie SAXO. Ako referenčný index pre porovnanie výsledkov sme použili index MSCI World (EUR) (vzhľadom na to, že výnosy Globálneho portfólia hodnotových akcií SAXO sú uvádzané v eurách, mal by rovnakú menu používať aj referenčný index).

V 15 z celkom 18 hodnotených štvrťrokov prekonala Globálna stratégia pre hodnotové akcie SAXO svojimi výsledkami index MSERWI aj po odpočítaní dividend . Ak by sme v roku 2006 uplatňovali tzv. "stratégiu držania investícií" (so štvrťročnou reštrukturalizáciou a s vytvorením nového portfólia v súlade s modelom každý rok), Globálne portfólio hodnotových akcií SAXO by malo teraz v porovnaní s portfóliom investovaným do referenčného indexu dvojnásobnú hodnotu. Index sa ešte stále usiluje získať stratenú pôdu pod nohami, zatiaľ čo Globálne portfólio hodnotových akcií SAXO dosiahlo za posledných 4,5 roka po odpočítaní dividend celkového výnosu 90,4 % (výnos 15,4 % v prepočte na jeden rok).

Pri bližšom pohľade na výsledky vykazované v jednotlivých rokoch bol rok 2008 jediným rokom, kedy po odpočítaní dividend dosahoval po celý rok index MSCI World (-39,08 %) lepších výsledkov ako Globálna stratégia pre hodnotové akcie SAXO (-39,93 %), a aj vtedy to bolo iba o 0,85 %. Ak do výnosov započítame aj dividendy, potom sa výsledok obráti v prospech Globálnej stratégie pre hodnotové akcie SAXO (-35,91 %), čo je výsledok, ktorý za celý rok prekonáva referenčný index o 3,17 %. Ak do výsledkov započítame dividendy z akcií v Globálnom portfóliu hodnotových akcií SAXO, potom je jediným obdobím, kedy bol hodnotený model prekonaný referenčným indexom, 2. štvrťrok 2008, kedy rozdiel predstavoval 1,9 %.

Zdroj: Saxo Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *