Nedeľa 17. novembra. Meniny má Klaudia

Inkasné spoločnosti sa ohradzujú voči vyhláseniu NBS

Nebankové subjekty 09.04.2019 | 13:16 0 Komentárov

Asociácia slovenských inkasných spoločností apeluje na zákonodarcov ako aj regulačné a kontrolné orgány aby jednoznačne deklarovali, že slušné a správne je platiť svoje dlhy riadne a včas.

Asociácia slovenských inkasných spoločností reaguje na nedávne vyhlásenie Národnej banky Slovenska, v ktorom tá upozorňuje na nekalé praktiky inkasných agentúr

„Vítame kroky NBS v tejto oblasti. Je chvályhodné, že NBS upozorňuje na nekalé praktiky,“ uvádza Asociácia slovenských inkasných spoločností (Asins). Zároveň ale uvádza, že „štát dlhodobo zanedbáva vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a to najmä v segmente spotrebiteľov, ktorí majú problém s riadnym uhrádzaním svojich dlhov“, čo je podľa nej dôvodom nezdravého zadlžovania a neuhrádzania svojich záväzkov načas.

„Z nášho pohľadu v oblasti osvety spotrebiteľov významne absentuje podpora zodpovedného správania spotrebiteľov a zdôraznenie dôležitosti riadneho splácania záväzkov. Sme presvedčení, že táto oblasť je dlhodobo zanedbávaná napriek tomu, že je veľmi dôležitá pre normálne fungovanie ekonomiky,“ uvádza asociácia.

„V súčasnej dobe sme svedkami výrazného posunu v spôsobe komunikácie smerom k dlžníkom,“ upozorňuje asociácia. Agentúry sa snažia dlžníkom pomôcť nájsť cestu z finančných problémov. Viacerí veritelia však zaznamenávajú veľmi nebezpečný trend, kedy isté skupiny spotrebiteľov považujú za normálne a správne neplatiť svoje dlhy.

Seriózne inkasné agentúry podľa stanoviska asociácie striktne odmietajú využívanie praktík, ktoré by mohli byť považované za agresívne, nátlakové či klamlivé. Členovia asociácia majú vo svojom kódexe uvedené, že sú povinní:

♣ Rešpektovať osobné práva dlžníkov za každých okolností. Je neprípustné:

  • dlžníka akokoľvek ponižovať či vyhrážať sa,
  • zverejňovať údaje o dlžníkovi či poskytovať akékoľvek detaily týkajúce sa dlhu tretím osobám okrem prípadov kedy takáto činnosť vyplýva priamo zo zákona.

♣ Dodržiavať osobnú nedotknuteľnosť dlžníka

♣ Členovia asins pri výkone svojej činnosti rozvíjajú a podporujú rešpekt a dôveru v pôsobenie inkasných agentúr. Je neprípustné:

  • vydávať sa za exekútorov, advokátov, konkurzných správcov, notárov, políciu či iné osoby s činnosťou jasne vymedzenou zákonom alebo takýto dojem vyvolávať či podporovať,
  • kontaktovať dlžníkov mimo času určeného právnymi predpismi,
  • v komunikácii s dlžníkom zámerne uvádzať klamlivé informácie,
  • účtovať dlžníkom akékoľvek poplatky, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom.

Inkasné agentúry a mimosúdne vymáhanie majú nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní zdravej ekonomiky. Často krát z pozície veriteľa vedia pomôcť aj dlžníkom, voči ktorým je už vedených aj niekoľko exekučných konaní.

V oblasti vymáhania premlčaných pohľadávok uvádza asociácia, že v zmysle aktuálne právnej úpravy nie je možné takúto pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Premlčaná pohľadávka ako taká nezaniká. Existuje a dlžník ju aj naďalej môže uhradiť dobrovoľne a zbaviť sa tak napríklad záznamu v úverovom registri, ktorý by mu inak znemožňoval čerpanie bankového úveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *