Streda 12. decembra. Meniny má Otília

Náklady na ošetrenie posádky vozidla môžu byť hradené i z PZP

Poistenie 13.07.2016 | 14:05 0 Komentárov

Ak sa chystáte na dovolenku dopraviť vlastným vozidlom, pri nepredvídaných situáciách vám môže pomôcť poistenie. Nielen cestovné, ale aj zákonné teda PZP, ktoré môže preplatiť zdravotné náklady, ako aj náhradný prevoz domov.

Dovolenka v zahraničí môže priniesť neočakávané udalosti. Napríklad zranenie pri volejbale, úpal pri dlhom slnení sa na pláži, alebo iné zdravotné problémy. V týchto prípadoch, kedy k nehode došlo v dovolenkovej destinácii, vám „tučný“ účet za doktora vykryje cestovné poistenie.

Ak sa však vyberiete vlastným vozidlom a ku komplikáciám dôjde už počas jazdy, môžete využiť aj povinné zmluvné poistenie vozidla. To dokáže uhradiť liečebné náklady v zahraničí. Princíp plnenia odškodného je podobný cestovnému poisteniu len s tým rozdielom, že nie na každého sa vzťahujú rovnaké podmienky. PZP sa dá uplatniť len v prípade, ak ku škodám došlo pri prevádzke motorového vozidla. Vodičovi a posádke poškodeného vozidla sa preplatí majetková ujma (škody na aute, oblečení, náhradná doprava, nocľah…) ako aj ujma na zdraví.

Vodič vozidla, ktorý nehodu zapríčinil, si každý jeden náklad (či už na majetku alebo na zdraví) musí hradiť sám. Jeho posádke naopak prináleží uplatniť si z PZP odškodné za ujmu na zdraví, aj na majetku. Výnimku tvorí manželka ako aj osoby, ktoré s vinníkom v čase dopravnej kolízie žili v spoločnej domácnosti. Tí majú nárok „len“ na náhradu škody na zdraví a pri usmrtení. Zničené materiálne veci si už musia zaplatiť z vlastného vrecka.

Náklady hradené z PZP poškodeným okrem vodiča

  • Ošetrenie zranených v zahraničí, ktoré hradí zdravotná poisťovňa prostredníctvom európskej karty poistenca. Tieto náklady zdravotnej poisťovni refunduje poisťovňa z PZP.
  • Pokiaľ by náklady neboli vyúčtované zdravotnou poisťovňou poškodeného, ale by ich priamo zaplatil pacient, išlo by o liečebné náklady a takýto nárok by opäť spadal do poistného krytia z PZP. Následne však klient musí predložiť všetky doklady, teda lekárske správy, vyúčtovanie – faktúru a, samozrejme, aj doklad o úhrade.
  • Náklady na prevoz do miesta bydliska ako aj náklady na repatriáciu telesných pozostatkov sú plne hradné z PZP, rovnako aj primerané náklady na pohreb.
  • Z PZP poisťovňa Sociálnej poisťovni refunduje aj dávky sociálneho poistenia ako sú vyplatené vdovské, vdovecké, sirotské dôchodky, invalidný dôchodok, nemocenské…
  • Poškodení majú z PZP za zranenia nárok na bolestné a po roku aj na sťaženie spoločenského uplatnenia, ak zranenie zanechalo trvalé následky na zdraví, ktoré poškodenému sťažujú jeho uplatnenie v ďalšom živote. 

Náklady hradené z PZP poškodeným okrem vodiča, jeho manželky a osôb žijúcich s vinníkom v spoločnej domácnosti

  • Nahrádza sa majetková škoda, ktorá poškodeným vznikla na veciach osobnej potreby, t.j. tých, ktoré mali v čase nehody na sebe alebo pri sebe (ošatenie, obuv, kabelka, hodinky,…).
  • Počíta sa aj s náhradou ušlého zisku pre SZČO, zamestnanci majú nárok na stratu na zárobku počas PN.
  • Na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti.
  • Poškodeným z iného vozidla ako je vozidlo vinníka sa v majetkovej škode prepláca aj náhrada za iné poškodené veci ako veci osobnej potreby (napr. poškodená akákoľvek batožina v kufri auta, kočík alebo športové potreby uložené v boxe na streche vozidla,…).

V prípade nehody v zahraničí platí, že posádka vo vozidle vinníka (slovenské vozidlo) je odškodňovaná v zmysle slovenského práva, a posádka vo vozidle poškodeného (ak nie je toto vozidlo slovenské) je odškodňovaná v zmysle práva štátu, na ktorého území sa nehoda stala. To znamená, že poškodený môže mať nárok na iné odškodnenie čo do výšky, počtu aj charakteru nárokov.

Zdroj informácií: Komunálna poisťovňa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *