Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Návrh budúcoročného rozpočtu počíta so schodkom 3,8 miliardy eur

Ministerstvo financií SR predpokladá v budúcom roku schodok štátneho rozpočtu na úrovni 3,823 miliardy eur. Podľa predloženého návrhu by do štátneho rozpočtu malo pritiecť 13,092 miliardy eur a výdavky sú plánované na úrovni 16,915 miliardy eur.

Príjmy spolu

13 092 402 812 

Daňové príjmy

8 731 398 000 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

1 925 895 000

daň z príjmov fyzickej osoby

110 442 000

   zo závislej činnosti

103 826 000

   z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu

6 616 000

daň z príjmov právnickej osoby

1 669 475 000

daň z príjmov vyberaná zrážkou

145 978 000

Dane za tovary a služby

6 749 714 000

daň z pridanej hodnoty

4 652 259 000

spotrebné dane

2 097 351 000

dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti

104 000

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

33 908 000

podiel na vybratých finančných prostriedkoch

33 908 000

Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované STV a SRo

21 881 000

Nedaňové príjmy

703 083 115

Granty a transfery

3 657 921 697

Tuzemské granty a transfery

314 031 860

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

3 343 889 837

Výdavky spolu

16 915 557 812

Kancelária Národnej rady SR

26 759 302

Kancelária prezidenta SR

3 794 554

Úrad vlády SR

63 770 014 

Kancelária Ústavného súdu SR

2 752 221

Najvyšší súd SR

8 032 705

Generálna prokuratúra SR

61 137 659

Najvyšší kontrolný úrad SR

7 463 146

Slovenská informačná služba

38 946 174

Ministerstvo zahraničných vecí SR

111 750 932 

Ministerstvo obrany SR

739 774 575

Ministerstvo vnútra SR

860 606 801

Ministerstvo spravodlivosti SR

291 416 556

Ministerstvo financií SR

622 310 008

Ministerstvo životného prostredia SR

831 414 661

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

2 337 280 289

Ministerstvo zdravotníctva SR

1 401 899 384

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2 010 892 040

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

167 192 123

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

333 673 576 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1 303 853 488

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

1 890 953 258

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

35 599 628

Štatistický úrad SR

22 835 392

Úrad pre verejné obstarávanie

2 675 969

Úrad jadrového dozoru SR

4 847 601

Úrad priemyselného vlastníctva SR

2 777 698

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

6 592 691

Protimonopolný úrad SR

2 145 056

Národný bezpečnostný úrad

7 989 756

Správa štátnych hmotných rezerv SR

42 383 720

Všeobecná pokladničná správa

3 612 485 807

Slovenská akadémia vied

59 551 028

Schodok štátneho rozpočtu

3 823 155 000

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *