Utorok 02. júna. Meniny má Xénia

Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne klesol v 1. polroku o 13 %

Banky Peter Apolen 04.08.2017 | 13:35 0 Komentárov

Objem úverov Slovenskej sporiteľne v prvom polroku medziročne narástol o 14,2 percenta. Napriek tomu výnos z úrokov klesol o šesť percent. Dôvodom je celkový pokles úrokových sadzieb, ktoré sa týkajú tak nových, ako refinančných úverov.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. JÚNU 2017 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

• Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 5,8 % z 231,5 mil. eur na 218,0 mil. eur

• Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 15,3 % z 64,7 mil. eur na 54,8 mil. eur

• Prevádzkový zisk medziročne klesol o 13,2 % z 169,5 mil. eur na 147,1 mil. eur

• Čistý zisk po zdanení medziročne poklesol o 35,7 % z 134,6 mil. eur na 86,5 mil. eur

• Objem úverov klientom medziročne vzrástol o 14,2 % z 9,6 mld. eur na 11,0 mld. eur

• Objem vkladov klientov sa medziročne zvýšil o 10,8 % z 10,9 mld. eur na 12,1 mld. eur

• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,1 %

• Kapitálová primeranosť dosiahla 20,7 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)

• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,8 % na 90,6 %

 

Objem úverov Slovenskej sporiteľne klientom dosiahol ku koncu júna 11 mld. eur, čo je medziročne o 14,2 percenta viac. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 14,4 percenta (o 1,1 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu prvého polroka dosiahol 28 percent.

Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 16 percent (916 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o osem percent (o 116 mil. eur).  Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o deväť percent (o 220 mil. eur), čím dosiahli úroveň 2,6 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,2 mld. eur na 10,0 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 11 percent z 10,9 mld. eur na 12,1 mld. eur.

Čistý úrokový výnos však napriek rastu objemu úverov poklesol medziročne o šesť percent z 231,5 mil. eur na 218,0 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja klesajúcich úrokových sadzieb na trhu ako aj pokračujúceho silného tlaku na marže novoposkytnutých ako aj refinancovaných úveroch. Významný vplyv na vývoj mali legislatívne zmeny, ktoré sa prejavili v plnej miere počnúc druhým štvrťrokom 2016. Aktuálnu výšku dosiahnutého čistého úrokového výnosu ovplyvnila aj splatnosť štátnych cenných papierov v portfóliu banky s negatívnym medziročným dopadom do čistého úrokového výnosu v sume 3,1 mil. eur.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol až o 16 percent z 64,7 mil. eur na 54,8 mil. eur. Taktiež tento pokles je obrazom zmien na bankovom trhu, ktoré sa udiali počas uplynulého roka. Ku zníženiu príjmu z poplatkov prispelo aj odčlenenie časti bankových aktivít týkajúcich sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o., ktoré bolo uskutočnené v treťom štvrťroku minulého roku.

Čistý zisk 8,4 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je 24 percent vyšší ako v prvom polroku 2016, kedy predstavoval hodnotu 6,8 mil. eur.

Prevádzkové náklady medziročne mierne narástli, o 0,4 percenta na úroveň 136,3 mil. eur (v roku 2016 to bolo 135,8 mil. eur). Banka pokračuje v investíciách, ktoré prinášajú klientom vyššiu kvalitu služieb, napriek tomu sa jej darí držať prevádzkové náklady na primeranej úrovni. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 45 na 48 percent v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2017 dosiahli hodnotu 19,5 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1,8 mil. eur oproti porovnateľnému obdobiu roku 2016. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky a tiež obozretným prístupom banky pri poskytovaní úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 5,3 percenta na 4,1 percenta a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 66 na 75 percent.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky a aj na podsúvahové položky) aj napriek 14,2-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali výrazné zníženie a dosiahli úroveň 15,9 mil. eur v porovnaní s 18,8 mil. eur roku 2016.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 36 percent  a dosiahol 86,5 mil. eur. Dôvodom poklesu sú dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v minulom roku. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur, z ktorej banka venovala desať percent Nadácii Slovenskej sporiteľne, a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Banka počas prvého polroku zaúčtovala hodnotu celoročného príspevku do Rezolučného fondu v hodnote 2,8 mil. eur (v roku 2016 v hodnote 4,0 mil. eur) a taktiež celoročného príspevku do Fondu ochrany vkladov v hodnote 0,8 mil. eur (v roku 2016 v hodnote 2,5 mil. eur). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) zaúčtovaná ku koncu prvého polroka 2017 dosiahla hodnotu 16,9 mil. eur (18,8 mil. eur v roku 2016).

„S výsledkami za prvých šesť mesiacov tohto roka sme spokojní, keďže náš biznis rastie v súlade s našimi očakávaniami.  Slovenská sporiteľňa aj v silnom konkurenčnom prostredí potvrdzuje pozíciu lídra, tak v oblasti vkladov ako aj úverov. V prostredí historicky najnižších úrokových sadzieb sa sústreďujeme na zlepšovanie klientskej skúsenosti s dôrazom na digitalizáciu, zvyšovanie efektívnosti a dôsledné riadenie nákladov,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

 

Vybrané konsolidované neauditované údaje výkazu ziskov a strát

30.06.2017

30.06.2016

zmena

(v mil. eur)

Čisté úrokové výnosy

218,0

231,5

(5,8 %)

Čisté príjmy z poplatkov a provízií

54,8

64,7

(15,3 %)

Výnosy z dividend

0,7

0,6

16,7 %

Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

8,4

6,8

23,5 %

Výnosy z investícií oceňovaných metódou vlastného imania

1,3

1,0

30,0 %

Výnosy z investícií do nehnuteľností a z operatívneho lízingu

0,2

0,7

(71,4 %)

Prevádzkové náklady

(136,3)

(135,8)

0,4 %

Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

0,3

26,8

(98,9 %)

Znehodnotenie finančných aktív neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (netto)

(19,6)

(21,4)

(8,4 %)

Ostatné prevádzkové výsledky

(13,4)

(1,7)

688,2 %

  z toho špeciálny odvod finančných inštitúcií

(16,1)

(16,3)

(1,2 %)

Výsledok hospodárenia pred zdanením

114,4

173,2

(33,9 %)

Daň z príjmov

(27,9)

(38,5)

(27,5 %)

Čistý zisk po zdanení (pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti)

86,5

134,6

(35,7 %)

 

Prevádzkové výnosy

283,3

305,3

(7,2 %)

Prevádzkové náklady

(136,2)

(135,8)

0,3 %

Prevádzkový výsledok

147,1

169,5

(13,2 %)

 

Vybrané konsolidované neauditované údaje súvahy

30.06.2017

30.06.2016

zmena

(v mil. eur)

Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska

471,3

322,7

46,0 %

Finančné aktíva držané na obchodovanie – Deriváty

41,6

65,9

(36,9 %)

Finančné aktíva zatriedené do portfólia v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát

5,9

8,7

(32,2 %)

Finančné aktíva k dispozícii na predaj

1 019,7

1 341,2

(24,0 %)

Finančné aktíva držané do splatnosti

2 554,1

2 425,5

5,3 %

Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách

190,9

267,4

(28,6 %)

Úvery a pohľadávky voči klientom

10 970,3

9 603,6

14,2 %

Aktíva spolu

15 594,7

14 384,9

8,4 %

Finančné záväzky držané na obchodovanie – Deriváty

39,4

64,7

(39,1 %)

Finančné záväzky účtované v obstarávacích cenách

13 866,1

12 588,1

10,4 %

Záväzky voči finančným inštitúciám

295,1

402,0

(26,6 %)

Záväzky voči klientom

12 114,3

10 937,4

10,8 %

Emitované dlhové cenné papiere

1 456,7

1 218,6

19,5 %

Vlastné imanie

1 452,8

1 493,4

2,7 %

Záväzky a Vlastné imanie spolu

15 594,7

14 384,9

8,4 %

 

Konsolidované kľúčové ukazovatele

30.06.2017

30.06.2016

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

11,49 %

17,80 %

Návratnosť aktív (ROA)

1,15 %

1,92 %

Čistá úroková marža (na úročených aktívach)

3,07 %

3,51 %

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov

48,08 %

44,47 %

Kapitálová primeranosť – podľa požiadaviek NBS

20,66 %

22,29 %

 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

30.06.2017

31.12.2016

zmena

Počet zamestnancov

4 270 

4 214 

1,3 % 

Počet klientov (v tis.)

2 310 

2 321 

(0,5 %) 

Počet vydaných platobných kariet (v tis.)

1 454 

1 447 

(0,5 %) 

Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.)

973 

949 

2,5 % 

Počet bankomatov

794 

794 

0,0 % 

Počet pobočiek

284 

287 

(1,0 %) 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *