Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Akcionári Tatra banky odsúhlasili zvýšenie základného imania spoločnosti. Na dividendách vyplatí Tatra banka 61,88 mil. EUR (1,86 mld. SKK)

Banky 30.04.2009 | 12:52 0 Komentárov

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky dnes schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku ako aj výročnú správu o podnikateľskej činnosti banky za rok 2008. Akcionári zároveň odsúhlasili návrh na rozdelenie zisku a výplatu dividend za rok 2008 a taktiež aj zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti a zvýšenie základného imania upísaním nových kmeňových akcií.

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení rozhodli, že z dosiahnutého čistého zisku banky za rok 2008 v objeme 120,33 mil. EUR (3,63 mld. SKK) budú vyplatené dividendy vo výške 61,88 mil. EUR (1,86 mld. SKK). Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov predstavuje 58,45 mil. EUR (1,76 mld. SKK). 

Akcionári schválili zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti zvýšením menovitej hodnoty doterajších kmeňových a prioritných akcií o 20,5 %, čo predstavuje sumu 7,86 mil. EUR (236,66 mil. SKK), na celkovú výšku základného imania 46,17 mil. EUR (1,39 mld. SKK). Rovnako bolo valným zhromaždením schválené aj zvýšenie základného imania upísaním nových akcií. Zvýšenie základného imania sa vykoná upísaním 2 095 kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 4 000 EUR (120 504 SKK). Emisný kurz za jednu kmeňovú akciu je 52 500 EUR (1 581 615 SKK). Základné imanie sa tak zvýši o 8,38 mil. EUR (252,46 mil. SKK) peňažnými vkladmi na celkovú výšku 54,55 mil. EUR (1,64 mld. SKK). Vlastné zdroje banky vďaka tomu vzrastú takmer o 110 mil. EUR (3,3 mld. SKK). Akcionári taktiež schválili rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie banky vydaním prioritných akcií. Tie sú určené pre zamestnancov Tatra banky a jej dcérskych spoločností a slúžia na stabilizáciu a motiváciu zamestnancov. 

Hospodárske výsledky za rok 2008, ktoré na valnom zhromaždení prezentoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Igor Vida, potvrdili, že napriek zložitému obdobiu, ktoré charakterizovalo uplynulý rok, to bol pre banku jeden z najúspešnejších rokov.  

„Rok 2008 bol výnimočný nielen z pohľadu našej banky a bankového sektora, ale všeobecne z pohľadu Slovenskej republiky a jej kľúčových štátnych záujmov – a to kvôli vstupu Slovenska do Európskej menovej únie. V tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že naša banka splnila náročné úlohy, ktoré mala stanovené, na výbornú. Dokázali sme zvládnuť proces prechodu slovenskej koruny na euro prakticky bez zaváhania a zužitkovali sme tak nekonečné hodiny plné príprav. Konverziu sme zavŕšili s dostatočným časovým predstihom oproti pôvodným plánom a mohli sme začať poskytovať našim klientom kompletný servis, na aký sú u nás zvyknutí ešte skôr, než to mal v pláne celý bankový sektor. Aj štatistiky ukázali, že sme dokázali uspokojiť najväčší objem klientov, ktorí potrebovali zmeniť slovenské koruny na eurá pri takmer najnižšej dotácii z NBS.

Napriek finančnej kríze, ktorá v druhej polovici roku skomplikovala situáciu, sa nám podarilo za uplynulý rok opäť dosiahnuť veľmi slušné výsledky. Bilančná suma banky ku koncu roka  dosiahla 10,52 mld. EUR (316,83 mld. SKK), čím narástla oproti roku 2007 o 25,6 %. Na strane pasív najvýraznejšie vzrástli vklady klientov, ktoré sa zvýšili o 21 % na 7,49 mld. EUR (225,61 mld. SKK). Pokiaľ ide o nárast úverov klientom, zvýšili sme ich objem o 24 % na 5,77 mld. EUR (173,76 mld. SKK). Už tradične sme zaznamenali rast v oblasti poskytovania úverov, tak pre fyzické, ako i právnické osoby, ale aj rast v projektovom financovaní. Výrazne sme zvýšili financovanie agrárneho sektora. Taktiež sme zvýšili trhový podiel v oblasti úverov, aktív, ako aj depozít pre klientov. Tieto aj ďalšie faktory viedli k tomu, že sme v konečnom súčte vygenerovali čistý zisk v objeme 120,33 mil. EUR (3,63 mld. SKK), čo je o 14 % viac, ako bol zisk v roku 2007. Naše úspechy sa nám darilo dosiahnuť aj vďaka podpore a zázemiu zo strany našej materskej skupiny Raiffeisen International Bank-Holding AG.

Úspešné výsledky dosiahli aj naše dcérske spoločnosti. Napriek značnému poklesu objemu aktív v otvorených podielových fondoch a nepriaznivému vývoju na trhu podielových fondov na Slovensku obhájil Tatra Asset Management pozíciu trhového lídra v objeme aktív pod správou správcovskej spoločnosti v otvorených podielových fondoch s trhovým podielom, ktorý ku koncu roka 2008 vzrástol na 38 % oproti 35 % ku koncu roka 2007. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky v uplynulom roku dosiahla 31,6 % podiel na celkovom prírastku čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Celkový objem aktív v doplnkových dôchodkových fondoch DDS Tatra banky sa medziročne zvýšil o 14, 7 % a dosiahol 261 mil. EUR (7,8 mld. SKK). Spoločnosť Tatra Leasing dosiahla v uplynulom roku 3. miesto v rebríčku lízingových spoločností Slovenska s objemom nových obchodov vyjadrených v obstarávacích cenách bez DPH vo výške 332,56 mil. EUR (10,02 mld. SKK). Oproti roku 2007 to predstavuje nárast objemu obchodov o 12,19 %.

Tatra banka má pred sebou historický rok 2009, ktorý sa bude niesť v znamení prvého roku fungovania eura na Slovensku. Pôjde teda o rok, keď sa bude banka predovšetkým zžívať s novou menou a osvojovať si ju. Napriek tomu si však pred seba kladieme jeden zásadný cieľ, v ktorom treba pokročiť, a to odlíšenie sa v kvalite služieb oproti konkurencii banky. Zlepšiť a zdokonaliť klientský servis je nesmierne dôležitý faktor, na ktorý banka kladie dôraz a je pre ňu prioritou. Tak, ako po minulé roky, aj teraz sa chce Tatra banka profilovať ako konzervatívna banka, ktorá je zároveň inovatívna, vie ponúknuť klientom nové produkty a vychádza z aktuálnej situácie na trhu. Pri vývoji nových produktov chceme klásť dôraz na jedinečnosť, ale zároveň ich jednoduchosť, špičkovú kvalitu, ktorá prinesie klientom výnimočný, osobný a finančný komfort,“ uviedol Igor Vida.