Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Ako zistiť hodnotu vysokej školy

Ostatné správy 25.11.2009 | 12:23 0 Komentárov

Jednou z najviac skloňovaných tém v súčasnosti je vysoké školstvo. Majú slovenské vysoké školy adekvátnu úroveň, sú niektoré univerzity, vysoké školy len akousi „rýchlovýkrmňou“ akademicky vzdelaných ľudí bez adekvátnej prípravy?

Koľko vysokých škôl je konkurencie schopných a podobné otázky pochopiteľne kvária nielen verejnosť, ale aj kompetentných, ktorí by mali rozhodnúť o správnom smerovaní vysokého školstva u nás. V októbri akreditačná komisia MŠ SR prehodnocovala jednotlivé vysoké školy a ich akreditácie. Výsledkom boli odhalenia, na základe ktorých boli odobraté niektorým fakultám či celým vysokým školám doteraz platné akreditácie. Dôvody boli rôzne – vysoký vek garantov s profesorským titulom či chýbajúci výskum v danej oblasti. Časté boli tiež prípady, keď štúdium garantoval docent namiesto profesora a pod. V posledných dňoch sa najviac skloňuje Univerzita v Trenčíne vďaka „zázračným“ študentom, ktorí v enormne rýchlom čase zvládli tak bakalárske ako magisterské štúdium. A tak zákonite si ľudia kladú otázku, ktorá vysoká škola, univerzita v SR je tou najlepšou pre vzdelávanie.

Keď chceme zistiť hodnotu podniku pri jeho oceňovaní nemôžeme pozerať naň len ako na právny subjekt, ale ako na funkčný hospodársky celok vykonávajúci vytýčenú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk. A tak isto aj pri oceňovaní vysokých škôl. Aj pri stanovení ich hodnoty musíme na ne pozerať ako na jeden komplexný hospodáriaci celok. Predovšetkým musíme mať na zreteli niekoľko faktorov, ktoré nám detailnejšie povedia o hodnote školy. Okrem ekonomických faktorov ako je analýza tržieb a nákladov, musíme brať do úvahy ďalšie fakty ako je výška školného (u súkromných školách), čerpanie prostriedkov z iných zdrojov, kvalita pedagogického zboru, vedecká činnosť a pod.„ vysvetľuje podmienky pri oceňovaní vysokých škôl odborník na oceňovanie podnikov  Ing. Tomáš Brabenec z Appraisal Servis Bratislava, s.r.o. a dodáva:  „Akákoľvek vysoká škola, predovšetkým súkromná je samostatne hospodáriaca jednotka, ktorá či chce, alebo nie, musí sa  riadiť zákonitosťami ekonomiky. To znamená, že nebudem prevádzkovať niečo, čo mi neprináša úžitok  napr. vo forme zisku. Z týchto dôvodov je nevyhnutné pri hľadaní správneho modelu ocenenia  a hodnoty vysokej školy brať na zreteľ viacero faktorov, ktoré v bežnej praxi ekonomiky nie sú určujúce, ale pri vysokých školách majú veľký vplyv. Jednak sa musíme vychádzať z analýzy právneho prostredia  – ide o normatívy a normatívy neinvestičných výdavkov MŠ SR pre účely poskytovania dotácií na činnosť škôl a školských neštátnych zariadení. Ďalším faktorom určujúcich hodnotu školy je jej dobré meno doma a v zahraničí, spolupráca so zahraničnými školami, možnosť recipročných študijných výmenných pobytov tak študentov ako aj pedagogického zboru. Skladba profesorského zboru je ďalším vážnym faktorom, ktorý určuje cenu školy. Pedagogický zbor sa musí hodnotiť v súvislosti s konkurenciou. Navyše jediná osobnosť môže generovať väčšinu ziskov, ale závislosť na tejto osobe nesie aj existenčné riziká. S tým súvisí ďalší faktor určujúci kvalitu a hodnotu školy – možnosť voľby odborov, hĺbka získaných vedomostí (v porovnaní s konkurenciou), váha získaného titulu. Tá môže byť iná v prípade zisku zo súkromnej školy ako z verejnej školy. Rovnako je dôležitá aj analýza konkurenčného prostredia a to z hľadiska finančných výsledkov i potenciálu a atraktivity trhového prostredia.

Ak chceme nájsť  odpoveď na skutočnú hodnotu akejkoľvek vysokej školy, musíme si položiť tri základné otázky – v čom leží jej najväčšia hodnota, čo generuje príjmy a aké sú riziká spojené s touto školou.  „Viete hodnota podniku je daná aj cenou na burze. A zatiaľ žiadna vysoká škola, univerzita zo Slovenska, ale aj z Čiech nie je obchodovateľná na burze,“  uzatvára túto tému T. Brabenec.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.