Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

AXA sa pripojila k iniciatíve Caring for Climate

Investície 22.12.2008 | 17:08 0 Komentárov

AXA Group sa stala signatárom dobrovoľnej akčnej platformy „Caring for Climate, The Business Leadership Platform“, združujúcej spoločnosti so zodpovedným prístupom ku klimatickým zmenám. Táto platforma je podporovaná iniciatívou UN Global Compact, Svetovou podnikateľskou radou pre udržateľný rozvoj (WBCSD) a Programom OSN pre životné prostredie (UNEP). Jej cieľom je presadzovanie praktických riešení a pôsobenie na verejnú mienku a politických predstaviteľov. AXA sa k iniciatíve pripojila s presvedčením, že klimatické zmeny vyžadujú spoločnú reakciu a širšiu spoluprácu súkromného a verejného sektora.

Iniciatíva Caring for Climate umožňuje vedúcim predstaviteľom zúčastnených firiem ukázať aktívny prístup k problematike klimatických zmien. Signatári sa zaviazali vymedziť ciele, zaviesť vhodnú stratégiu a postupy, a každoročne zverejňovať údaje o emisiách v rámci svojho záväzku poskytovať informácie podľa UN UN Global Compact.

Signatári:

  • uznávajú, že klimatické zmeny vyžadujú rozsiahle opatrenia zo strany vlád, firiem a občanov,
  • sa zvýšiť energetickú účinnosť procesov, výrobkov a služieb a stanoviť súvisiace dobrovoľné ciele,
  • chcú porozumieť všetkým dopadom klimatických zmien a vyvinúť koherentné podnikové stratégie minimalizujúce riziká a nachádzajúce príležitosti,
  • budú spolupracovať s národnými vládami, medzivládnymi organizáciami, ďalšími firmami a občianskou spoločnosťou pri vytváraní štandardov pre „nízkouhlikovú“ ekonomiku, znižovanie klimatických rizík a prispôsobenie sa zmenám,
  • očakávajú od vlád návrhy účinných legislatívnych a fiškálnych rámcov zabezpečujúcich stabilnú cenu uhlíkových surovín, uznania, že partnerstvo súkromného a verejného sektora je kľúčové, ale vyžaduje verejné investície, a pevný investičný rámec pre rozvoj „nízkouhlíkovej“ ekonomiky,
  • budú zverejňovať svoje dosiahnuté výsledky a budú zástancom riešení problematiky klimatických zmien vo všetkých zainteresovaných skupinách. Ako dobrý príklad sa v tejto súvislosti uvádza poskytovanie informácií v rámci projektu Carbon Disclosure.

Ako odborník na riadenie rizík presadzuje skupina AXA výskumy a stratégie zamerané na pochopenie a minimalizáciu rizík, ako napríklad riziká spojené s klimatickými zmenami. Prostredníctvom svojich poisťovacích a investičných produktov a služieb sa AXA usiluje o znižovanie ekologickej stopy klientov, ktorých poisťuje a do ktorých investuje. Ako zodpovedná spoločnosť sa taktiež snaží zmierniť vlastný vplyv na životné prostredie. Ide o štvorstupňový prístup pokrývajúci tieto oblasti:

1 – Skúmanie rizík klimatických zmien

Rozsiahly výskum a modelovanie dopadov klimatických zmien, ktorý realizuje tím riadenia rizík skupiny AXA. Medzi kľúčové zistenia patrí riziko škôd spojených s víchricami, búrkami a záplavami.

Vytvorenie pracovnej skupiny pre zisťovanie nových rizík klimatických zmien (Emerging Risks Working Group on Climate Change), ktorého úlohou je vyhodnocovať riziká (najmä záplavy) a prispôsobovať komerčné riešenia.

Založenie výskumného fondu AXA (100 mil. eur), z ktorého bude ako jeden z piatich hlavných investičných okruhov financovania základný výskum problematiky klimatických zmien.

Výskum problémov spojených s klimatickými zmenami a ich dopadov na investičnú hodnotu, realizovaný akciovými analytikmi AllianceBernstein.

2 – Upravené poisťovacie a investičné produkty

Vytvorenie nových alebo upravených produktov neživotného poistenia s pridanou ekologickou hodnotou (napr. poistenie motorových vozidiel, bytov a domácností, infraštruktúry, podnikového majetku atd.)

Podpora opatrenia na znižovanie ekologických rizík u malých a stredných podnikov a priemyselných rizík.

Presadzovanie ekologicky zodpovedného správania sa podnikov prostredníctvom ich zapojenia sa do špeciálnych fondov pomocou výberových kritérií vychádzajúcich z modelu udržateľnosti.  

3 – Priame riadenie ekologickej stopy

Zavedenie systému ekologického riadenia AXA vrátane:

  • 5% zníženia spotreby energií v období rokov 2007 až 2009
  • 5% zníženia emisií CO2 v období rokov 2007 až 2009
  • Monitorovanie 66 ukazovateľov šetrného prístupu k životnému prostrediu
  • Rozšírenie záberu environmentálneho reportingu na všetky miestne príbuzné subjekty v roku 2009 (viď každoročná Správa o činnosti a udržateľnom rozvoji)

4 – Propagácia iniciatív na úrovni odvetvia , oi.:

partner v projekte Carbon Disclosure

člen výboru pre nové riziká a klimatické zmeny fóra Chief Risk Officers

finančná iniciatíva Programu OSN pre životné prostredie: spolupredsedníctva  v pracovnej skupine pre poisťovníctvo, členstvo v pracovných skupinách pre klimatické zmeny a reality

signatár Princípov zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment) a zástancov Iniciatívy rozšírených analýz (Enhanced Analysis Initiative) (AXA IM)

signatár „Climatewise“ (AXA Insurance UK).