Streda 23. októbra. Meniny má Alojzia

Čistý zisk Slovenskej sporiteľne vlani dosiahol 183,7 mil. eur

Banky 28.02.2019 | 13:27 0 Komentárov

OBCHODNÉ VÝSLEDKY K 31. DECEMBRU 2018 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos klesol o 0,3 % z 439,3 mil. eur na 437,8 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 14,3 % z 112,7 mil. eur na 128,8 mil. eur
  • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,0 % z 286,1 mil. eur na 300,4 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol o 12,1 % z 163,9 mil. eur na 183,7 mil. eur
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 9,1 % z 11,7 mld. eur na 12,8 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 9,4 % z 12,5 mld. eur na 13,7 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,1 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zmenšil z 93,9 % na 93,6 %

Hlavné ukazovatele Slovenskej sporiteľne za minulý rok

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 0,3 % z 439,3 mil. eur na 437,8 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom prostredia dlhodobo nízkych úrokových sadzieb a silného konkurenčného tlaku na marže novo poskytnutých ako aj refinancovaných úverov. Zároveň maturovali cenné papiere s vyšším úrokovým výnosom.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne vzrástol o 14,3 % z 112,7 mil. eur na 128,8 mil. eur. V roku 2018 sa banke darilo najmä v sprostredkovaní poistenia, keď zaznamenala medziročný nárast provízií z poistení o 11,5 mil. eur. Ďalším faktorom, ktorý mal v uplynulom roku pozitívny vplyv, bol nárast poplatkov za kartové transakcie o 2 mil. eur oproti predchádzajúcemu roku.

Čistý zisk 9,7 mil. eur z obchodovania, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 29,8 % nižší ako v porovnateľnom období, kedy predstavoval hodnotu 13,8 mil. eur. Tento pokles spôsobil najmä nižší výnos z trhových pozícií, ktorý súvisí s relatívne pokojnou situáciou na finančných trhoch.

Prevádzkové náklady sa medziročne znížili na 281,1 mil. eur (v roku 2017 to bolo 282,7 mil. eur). Pokles prevádzkových nákladov bol spojený so zefektívňovaním interných procesov, pričom banka sa ďalej darilo zlepšovať klientsku skúsenosť. Celkové personálne náklady vzrástli len mierne o 0,6 %, zatiaľ čo náklady na odpisy klesli výraznejšie (o 4,4 %).

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 49,7 % na 48,3 % v dôsledku rastu prevádzkových výnosov a poklesu nákladov.

Aj napriek výraznému nárastu úverového portfólia celkové rizikové náklady banky ku koncu roka 2018 dosiahli hodnotu 23,5 mil. eur, čo predstavuje o 30-percentným medziročný pokles. Pozitívny vývoj rizikových nákladov bol spôsobený rovnako retailovým segmentom, ako aj segmentom firemných klientov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,8 % na 3,3 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 79,7 % na 80,9 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 12,1 % a dosiahol 183,7 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 2,9 mil. eur na úroveň 30,3 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaní v odhadovanej výške 2,7 mil. eur (2017 vo výške 2,8 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 mil. eur (2017 vo výške 0,8 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 33,9 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 12,8 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 9,1 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní rokom 2017 narástli o 7,6 % (o 0,7 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na tomto trhu ku koncu roka 2018 dosiahol 26,9 %, banka tak dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ich objem sa zväčšil o 8,3 %
(600 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 4,8 % (o 100 mil. eur). Úvery firemným klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 19,8 %
(o 0,6 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,4 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 10,3 mld. eur na 11,2 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2017 vzrástli z 12,5 mld. eur na 13,7 mld. eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *