Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Grant Kvalita vzdelávania od Nadácie Tatra banky podporí 11 projektov prevažne z oblasti ekonómie

Banky 26.01.2010 | 12:26 0 Komentárov

Cieľom grantového programu “Kvalita vzdelávania” je finančne prispieť k zlepšeniu výučby konkrétneho predmetu, témy alebo oblasti na vysokých školách tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Podľa kritérií museli predložené projekty priamo súvisieť so vzdelávacím procesom a museli vytvárať jeho pridanú hodnotu. Výsledky projektov museli zaujať svojou inovatívnosťou a prepojením teórie s praxou. Vysoko cenené boli projekty, ktoré čerpali, alebo rozširovali poznatky zo zahraničia a tie, ktoré kládli dôraz na udržateľnosť a kontinuálnosť zavedených zmien vo vyučovacom procese.

Poradný výbor navrhol podporiť 11 projektov vysokých škôl, ktoré najlepšie vyhoveli kritériám, v celkovej sume 35 379 eur.

PODPORENÉ PROJEKTY

eLaboratoryelektronické laboratórium, Technická univerzita v Košiciach, Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky: Projekt eLaboratory výrazne modernizuje vyučovací proces na Katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky. V rámci predmetu elektronické obchodovanie majú študenti možnosť pracovať s reálnym elektronickým obchodom, internet bankingom a zároveň si viesť vlastné účtovníctvo. Projekt eLaboratory predstavuje inovatívny prístup vo vzdelávacom procese, ktorý simuluje autentické podnikateľské prostredie.

Podpora kvality vzdelávania v oblasti účtovníctva a audítorstva, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra účtovníctva a audítorstva, Fakulta hospodárskej informatiky: Projekt je zameraný na zvýšenie hodnoty vysokoškolského vzdelávania študentov študijného odboru "Účtovníctvo a audítorstvo", a to cez skvalitnenie obsahu vzdelávania, zatraktívnenie formy vytvorením platformy pre aktívny e-learning a zvýšením miery profesijnej akceptácie absolventov.

Modelová konferencia Európskej rady, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, Fakulta medzinárodných vzťahov: Cieľom modelovej konferencie Európskej rady, realizovanej v rámci voliteľného predmetu Diplomatická prax, je umožniť študentom osvojiť si teoretické vedomosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, využívania cudzích jazykov a protokolu vo formáte modelovej konferencie v simulovanom prostredí Európskej únie.

Učme sa pre prax, Univerzita Mateja Bela, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta: Prostredníctvom workshopov pod vedením expertov z praxe a zo zahraničných univerzít, s využitím exkurzií vo vybraných podnikateľských subjektoch a za pomoci odbornej literatúry chce projekt aplikovať do vzdelávacieho procesu inovatívne myšlienky a najnovšie výsledky vedeckého bádania, posilniť praktickú orientáciu vzdelávacieho procesu a prehĺbiť spoluprácu akademickej sféry s hospodárskymi subjektmi.

Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-learningu, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta: Zavedením e-learningu do výučby predmetu Financie a mena chce projekt zabezpečiť aktívne a permanentné vzdelávanie, pričom dôraz kladie najmä na kapitoly Mena, Bankovníctvo a Poisťovníctvo. Súčasťou modernizácie výučby sú aj prednášky erudovaných pedagógov zo zahraničných univerzít a odborníkov z praxe.

Zavádzanie moderných vyučovacích techník do predmetu Riziko a Neistota vo financiách s využitím experimentálnej ekonómie, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra financií. Národohospodárska fakulta: Cieľom predkladaného projektu je modernizácia a priblíženie predmetu „Riziko a neistota vo financiách“ k moderným učebným metódam používaných na prestížnych zahraničných univerzitách. Riešením prvej časti projektu bude vytvorenie digitálnej knižnice s názvom „Riskport“, ktorá bude predstavovať virtuálne experimentálne laboratórium, obsahujúce experimentálny software s orientáciou na teóriu užitočnosti a rizikové modely vo financiách. Druhá časť projektu je zavedenie moderných matematických a štatistických výpočtových techník do uvedeného predmetu.

Letná škola: Modely modernej fyziky, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky: Letná škola z modernej fyziky je vedecko-vzdelávacie podujatie určené poslucháčom študijného programu “Všeobecná fyzika a matematická fyzika” doktorandského štúdia a “Teoretická fyzika” magisterského štúdia. Zámerom projektu je usporiadanie workshopu a intenzívneho týždňového kurzu prednášok, ktoré sprostredkujú najnovšie poznatky z modernej fyziky, a to mimo sídla FMFI UK.

Kvantitatívne metódy v meraní trhových a kreditných rizík, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra informačných systémov, Fakulta managementu: Zámerom projektu je zlepšiť výučbu kvantitatívnych metód (matematických a štatistických) pomocou systému Mathematica na bakalárskom stupni štúdia. Pomocou SAS Risk Dimensions a SAS Credit Scoring na dobu 1 – 3 roky vyučovať metódy pre analýzu trhových a kreditných rizík už zavedených voliteľných predmetoch Analýza trhových rizík finančných inštrumentov a Analýza kreditných rizík finančných portfólií. Cieľom výučby náročnejších kvantitatívnych metód je lepšia nadväznosť školy na prax.

VET zóna, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta: Projekt „VET zóna“ je aktivita, ktorou by Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave chcela prispieť k skvalitneniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu predmetu Všeobecná ekonomická teória, ktorý je nosným pilierom na celej univerzite. Cieľom je využitie nových elektronických foriem vzdelávania a tvorbu moderných doplnkových vzdelávacích materiálov pre študentov.

Synergia OFH a inovácie vo vzdelávacom procese, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta: Projekt je zameraný na aproximáciu kurikula Ekonomickej univerzity k európskym štandardom a skvalitnenie vzdelávania najmä v oblasti európskej integrácie a medzinárodných hospodárskych vzťahov za účelom aplikácie nových poznatkov z prostredia domácej i zahraničnej vedy, ako aj moderných metód a inovatívnych postupov relevantných pre budúce kariérne uplatnenie študentov. Konkrétna aplikácia je v prvej fáze projektovaná v predmete Európska únia s rozšírením v druhej fáze na novovytvorený predmet Zastupovanie záujmov v Európskej únii.

AI ROBOTIKA, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky: Zámerom projektu je vybavenie Spoločného laboratória robotiky FMFI UK, FEI STU a firmy Microstep-MIS za účelom zabezpečenia pomôcok pre výučbu predmetov Algoritmy pre AI robotiku, Praktický seminár z robotiky a zabezpečenie potrebného hardvéru pre bakalárske a diplomové práce v oblasti robotiky, ktoré sa riešia na katedre.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.