Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Hospodárske výsledky ČSOB Finančnej skupiny k 30. 9. 2009

Banky 13.11.2009 | 11:57 0 Komentárov

ČSOB Poisťovňa s medziročným nárastom zisku o 47%. ČSOB Asset Management priniesol od začiatku roka šesť nových zaistených fondov. ČSOB d.s.s. s majetkom v správe v objeme 152 mil. €. Priemerná výška úveru v ČSOB Stavebnej sporiteľni s ďalším nárastom o 45%. ČSOB Leasing uzatvoril v priebehu deviatich mesiacov 4 974 nových zmlúv. ČSOB Factoring s výrazným nárastom nových obchodov.

ČSOB Poisťovňa s medziročným nárastom zisku o 47 %

ČSOB Poisťovňa dosiahla k 30. 9. 2009 predbežný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 4,03 mil. €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nárast o 1,3 mil. €.

„Napriek negatívnemu vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na poisťovníctvo súčasné výsledky splnili naše očakávania a dávajú reálny predpoklad na naplnenie našich plánovaných výsledkov v tomto roku ,“ konštatuje Ľudovít Kristiník, člen predstavenstva a riaditeľ Divízie životného poistenia.

Predpísané poistné dosiahlo v ČSOB Poisťovni k 30. 9. 2009 výšku 56,1 mil. €. Z toho objem životného poistenia predstavoval 40,4 mil. € a neživotné poistenie tvorilo celkovo 15,8 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu predpísaného poistného o 5,6 %, t. j. o takmer 3 mil. €. Pozitívny trend zaznamenala najmä oblasť životného poistenia s 12,8 %-ným rastom predpísaného poistného.

V priebehu deviatich mesiacov dosiahla spoločnosť novú obchodnú produkciu v celkovej výške 29,7 mil. €, z toho 24,3 mil. € v životnom poistení. Spoločnosť tak zaznamenala významný medziročný nárast produkcie o 28,4 %. K dosiahnutým výsledkom prispela rozšírená pobočková sieť ČSOB a bývalej ISTROBANKY, ktorá prináša klientom lepšiu dostupnosť produktov ČSOB Poisťovne.

V oblasti životného poistenia patrili v tomto období medzi najvyhľadávanejšie sporiace produkty s garantovanou sporiacou časťou. Z produktov v neživotnom poistení sa darilo najmä poisteniu domov a domácností, priemyselných technických rizík a havarijnému poisteniu motorových vozidiel.

ČSOB Asset Management priniesol od začiatku roka šesť nových zaistených fondov

Spoločnosť ČSOB Asset Management (ďalej ČSOB AM) spravovala k 30. 9. 2009 podielové fondy v celkovom objeme 550 mil. €. Trhový podiel ČSOB AM tak v objeme spravovaného majetku dosiahol 13,7 %. Spoločnosť ponúkla v priebehu deviatich mesiacov 6 nových zaistených fondov – do piatich predávaných zaistených fondov bolo v tomto období upísaných 24,7 mil. €, do ponúkaného dlhopisového fondu 7,6 mil. €. Spravovaný majetok spoločnosti tvorili k 30. 9. 2009 fondy peňažného trhu 32,4 %, dlhopisové fondy 2,7 %, akciové fondy 6,7 %, profilové fondy 3,7 % a zaistené fondy 54,4 %. 

V priebehu prvých mesiacov tohto roka sa klienti zaujímali najmä o konzervatívnejšie produkty s cieľom zvýšiť bezpečnosť svojich investícií. Otázka stabilných výnosov a zabezpečenia istiny sa stala pre investorov kľúčovým faktorom. V poslednom štvrťroku sledovaného obdobia si klienti opäť začali uvedomovať výhody dynamickejších podielových fondov, najmä dobrú dostupnosť finančných prostriedkov, diverzifikáciu a vyšší potenciál výnosu. V treťom štvrťroku sa z dlhopisov darilo cenným papierom vydaným krajinami z periférií EMU (ako napr. Slovensko), prudké nárasty boli zaznamenané na podnikových trhoch. Popri prebytku likvidity pozitívne pôsobili na nárast cien dlhopisov aj záporné hodnoty inflácie. Akciové trhy zaznamenali jeden z najlepších štvrťrokov vo svojej histórii. Hlavným dôvodom rastu bol v tomto období najmä pokles investorskej paniky, zvyšovanie efektívnosti jednotlivých podnikov a rastúce očakávania skorého návratu k ekonomickej expanzii.

„Posledný štvrťrok potešil prakticky všetkých investorov na finančných trhoch. Rástli takmer všetky rizikové aktíva, či už akcie, podnikové dlhopisy alebo komodity. Prekvapujúce zisky dosiahli aj štátne dlhopisy,“ konštatuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Šošovička.

ČSOB d.s.s. s majetkom v správe v objeme 152 mil. €

Dôchodková správcovská spoločnosť k 30. 9. 2009 evidovala celkovo 94 044 sporiteľov, ktorí zhodnocujú svoje prostriedky v jednom z troch dôchodkových fondov. Objem majetku k 30. 9. 2009 predstavoval 152 mil. €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2008 nárast o 34,6 mil. €.

Priemerná výška úveru v ČSOB Stavebnej sporiteľni s ďalším nárastom o 45 %

K 30. 9. 2009 uzatvorila ČSOB Stavebná sporiteľňa od začiatku roka 8 908 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 92,6 mil. €. Spoločnosť tak v počte nových úverov zaznamenala mierny pokles o 6 %.

Aj v tomto období pociťujeme pokračujúci záujem klientov o naše produkty. Napriek poklesu zisku, ktorý bol spôsobený najmä znížením úrokových sadzieb na finančných trhoch a teda výpadkom výnosov z tejto oblasti, považujeme dosiahnuté výsledky za uspokojivé,“ hovorí Martin Čuba, člen predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne a vrchný riaditeľ obchodu.

K uvedenému dátumu spravovala ČSOB Stavebná sporiteľňa celkovo 86 155 zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 769,2 mil. €. Od začiatku roka podporila bývanie sumou 51,6 mil. €.

Počas deviatich mesiacov pokračoval záujem aj o úverové produkty, ktoré spoločnosť ponúka. V sledovanom období poskytla ČSOB Stavebná sporiteľňa 1 180 stavebných úverov a medziúverov v objeme 19,9 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierny nárast. V medziročnom porovnaní sa však zvýšila priemerná výška poskytnutého úveru o viac ako 45 % na 16 879 €, čo potvrdzuje atraktívnosť úverových podmienok a pokračujúci záujem klientov o riešenie bytovej otázky.

ČSOB Leasing uzatvoril v priebehu deviatich mesiacov 4 974 nových zmlúv

ČSOB Leasing uzatvoril v sledovanom období 4 974 nových zmlúv o financovaní v objeme 141,4 mil. €. Z hľadiska komoditnej štruktúry prevládali aj v tomto období nové obchody uzatvorené na stroje a zariadenia s podielom 32,7 %, následne komodity osobných automobilov s podielom 24,9 % a nákladných vozidiel spolu s autobusmi s podielom 23,3 %. Nižší podiel spomedzi veľkých komodít bol zaznamenaný v komodite úžitkových automobilov s celkovym podielom 15,4 %. Menšie zastúpenie mali v novej produkcii malé komodity ako financovanie nehnuteľností (podiel 2,1 %), komodita počítačov a kancelárskej techniky (podiel 1,2 %) a financovanie lodí, lietadiel a železničných vozidiel (podiel 0,4 %).

V produktovej štruktúre hnuteľných predmetov ČSOB Leasingu prišlo v porovnaní s prvým polrokom 2009 k posilneniu oboch tradičných lízingových produktov na novom obrate: aktuálny podiel finančného lízingu bol k 30 .9. 2009 bol 53,4 % a podiel operatívneho lízingu tvoril 5,6 %. Podiel predaja na splátky a úverového financovania nových obchodov tak na celkovom obrate predstavoval 41 %.

ČSOB Factoring s výrazným nárastom nových obchodov

Hospodársky výsledok spoločnosti ČSOB Factoring dosiahol k 30. 9. 2009 podľa slovenských účtovných štandardov 9 649,8 €. Obrat nových obchodov od začiatku roka dosiahol objem 13,5 mil. €, v rovnakom období minulého roku 8,2 mil. €, čo predstavuje nárast o 64 %. Priemerná výška financovania klientov dosiahla 17 mil. € s medziročným nárastom o 13 %.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.