Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Hospodárske výsledky ČSOB Finančnej skupiny za 1. štvrťrok 2009

Banky 25.05.2009 | 20:04 0 Komentárov

Výrazný nárast poskytnutých úverov v ČSOB Stavebnej sporiteľni. ČSOB Asset Management s ďalším posilnením trhovej pozície. Rastúci trend objemu majetku v správe ČSOB d. s. s. ČSOB Poisťovňa so 40 %-ným nárastom predpísaného poistného. ČSOB Leasing na popredných pozíciách lízingového trhu. Nárast čistých úrokových výnosov v ČSOB Factoringu.

Výrazný nárast poskytnutých úverov v ČSOB Stavebnej sporiteľni

Stavebná sporiteľňa uzatvorila v uplynulom štvrťroku 3 130 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 31,6 mil. €. ČSOB Stavebná sporiteľňa naďalej poskytovala klientom úvery na financovanie bývania za zvýhodnených podmienok.

Počas prvých troch mesiacov 2009 poskytla ČSOB Stavebná sporiteľňa 319 stavebných úverov a medziúverov . Objem poskytnutých úverov klientom bol vo výške 6,8 mil. €, čo predstavuje 53 %-ný medziročný nárast.

„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zvýšeniu priemernej výšky poskytnutého úveru o 85 %, a to z 11 539 € na 21 310 €. Okrem úverov pre fyzické osoby poskytujeme aj veľmi obľúbené a dobre dostupné úvery pre Spoločenstvá vlastníkov bytov," konštatuje Martin Čuba, člen predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne a vrchný riaditeľ obchodu.

Stavebná sporiteľňa celkovo spravuje 90 363 zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 790,5 mil. €. Od svojho vzniku poskytla klientom úvery v objeme 116,9 mil. € a bývanie podporila sumou 21,6 mil. €. 

ČSOB Asset Management s ďalším posilnením trhovej pozície

ČSOB Asset Management aj v roku 2008 posilnil svoju trhovú pozíciu a obhájil tak svoje významné miesto na finančnom trhu. K 31. marcu 2009 zvýšil podiel na trhu v objeme spravovaného majetku na 13,4 %, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka trhový podiel narástol o 1,6 %. Ku koncu prvého štvrťroku dosiahol objem spravovaných prostriedkov 487 mil. €. Z celkového spravovaného majetku tvorili fondy peňažného trhu

38 %, dlhopisové fondy 1 %, akciové fondy 4 %, profilové fondy 3 % a zaistené fondy 54 %. ČSOB zaistené fondy predstavujú významnú súčasť ponuky investičných produktov ČSOB Finančnej skupiny.   V priebehu sledovaného obdobia priniesla spoločnosť dva atraktívne zaistené fondy pre retailových klientov – Global Partners KBC Kuponovy 2 a Global Partners KBC Fixny Click 1. Klienti do novoupísaných zaistených fondov vložili od začiatku roka spolu 4 mil. €. 

Rastúci trend objemu majetku v správe ČSOB d. s. s.

Dôchodková správcovská spoločnosť evidovala ku koncu marca tohto roka 98 023 sporiteľov, ktorí v súlade so zákonom zhodnocujú svoje prostriedky v jednom z troch dôchodkových fondov: konzervatívnom, vyváženom a rastovom. Objem majetku spoločnosti k 31. 3. 2009 predstavoval 135 mil. €, čo je v porovnaní s koncom roka 2008 nárast o 10,8 mil. €.  

ČSOB Poisťovňa so 40 %-ným nárastom predpísaného poistného

ČSOB Poisťovňa vykázala podľa nekonsolidovanej individuálnej účtovnej závierky v prvom štvrťroku tohto roka obchodnú produkciu vo výške 12,4 mil. €, z toho v životnom poistení 11,2 mil. € a v neživotnom poistení 1,2 mil. €. Nárast novej produkcie tak medziročne predstavuje 97 %. Na tomto raste sa významne podieľal predaj poisťovacích produktov prostredníctvom pobočkovej siete. K lepšej dostupnosti bohatého produktového portfólia prispelo aj zaradenie predajných miest ISTROBANKY do predajnej  štruktúry ČSOB Finančnej skupiny.

Predpis poistného bol v prvom štvrťroku vykázaný vo výške 21,2 mil. €. Na tomto výsledku sa podieľala oblasť životného poistenia sumou 14,3 mil. € a oblasť neživotného poistenia sumou 6,9 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka ide o 40 %-ný nárast. Klienti v tomto období vyhľadávali najmä rizikové formy poistenia, v sporiacich produktoch poisťovňa zaznamenala záujem najmä o produkty s garantovanou návratnosťou vložených investícií.

ČSOB Poisťovňa dosiahla za prvý kvartál roku 2009 predbežný hospodársky výsledok vo výške 561,7 tis. €, čo predstavuje s porovnateľným obdobím minulého roka pokles o 73 %. Pod tento výsledok sa podpísalo najmä negatívne trhové precenenie aktív spoločnosti.  

ČSOB Leasing na popredných pozíciách lízingového trhu

ČSOB Leasing vykázal počas 1. štvrťroka 2009 nové obchody v objeme 39,4 mil. €. Spoločnosť uzatvorila počas sledovaného obdobia 1 468 nových zmlúv, pričom celkové živé portfólio zmlúv dosahuje takmer 41 tisíc zmlúv. Na lízingovom trhu sa ČSOB Leasing v sledovanom období opäť umiestnil na popredných pozíciách, vo všetkých relevantných komoditách sa jeho postavenie pohybuje od prvého do tretieho miesta.

Z hľadiska komoditnej štruktúry prevládali v 1. štvrťroku 2009 stroje a zariadenia s podielom 30,4 %, nasledované komoditou osobných automobilov s podielom 26,7 %, nákladných vozidiel s podielom 24,5 % a nižší podiel získala komodita úžitkových automobilov s celkovým podielom 16,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosiahla najvyšší medziročný výkon na úrovni 51 % komodita osobných a úžitkových vozidiel, komodita ťažkých nákladných vozidiel dosiahla 39 %-ný výkon.

V produktovej štruktúre ČSOB Leasingu dominoval finančný lízing s podielom 50,7 %, nasledovaný úvermi, ktoré tvorili 43,2 %. Podiel operatívneho lízingu na celkovom obrate  nových obchodov predstavoval 6,1 %. 

Nárast čistých úrokových výnosov v ČSOB Factoringu

ČSOB Factoring vykázal v sledovanom období nárast poskytnutého financovania o 30 %. Čistý úrokový výnos vzrástol o 67 % na 125 890 €, pričom podľa IFRS štandardov dosiahol ČSOB Factoring zisk vo výške 8 904 €.