Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Hospodárske výsledky ČSOB Finančnej skupiny

Banky 13.08.2009 | 08:36 0 Komentárov

Z hospodárskych výsledkov ČSOB Finančnej skupiny k 30. júnu 2009

ČSOB Poisťovňa so ziskom vo výške 1,8 mil. € ČSOB

Poisťovňa dosiahla za prvý polrok 2009 podľa predbežných výsledkov zisk vo výške 1,8 mil. €, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 1,5 mil. €. Predpísané poistné za prvý polrok dosiahlo v ČSOB Poisťovni výšku 37,7 mil. €, z toho v životnom poistení 26,7 mil. € a v neživotnom poistení 11 mil. €. V porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roku došlo k jeho nárastu o 1 %, t. j. o 0,35 mil. €. Pozitívny trend zaznamenalo hlavne životné poistenie so 6,2 %-ným rastom predpísaného poistného.

Spoločnosť dosiahla za prvý polrok 2009 novú obchodnú produkciu v celkovej výške 20 mil. €, z čoho v životnom poistení 16,8 mil. € a v neživotnom poistení 3,2 mil. €. Obchodná produkcia tak celkovo dosiahla medziročný nárast o 15 %. Pod výsledky sa podpísala aj rozšírená pobočková sieť vďaka fúzii ČSOB a ISTROBANKY, ktorá priniesla klientom lepšiu dostupnosť produktov ČSOB Poisťovne.

V oblasti životného poistenia patrilo medzi najvyhľadávanejšie univerzálne kapitálové životné poistenie; v neživotnom poistení sa darilo najmä poisteniu domov a domácností, cestovnému poisteniu a havarijnému poisteniu motorových vozidiel.

Priemerná výška úveru v ČSOB Stavebnej sporiteľni s nárastom o 37 %

ČSOB Stavebná sporiteľňa uzatvorila v uplynulom polroku 6 311 nových zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 61,6 mil. €. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka poskytla 820 stavebných úverov a medziúverov. Objem poskytnutých úverov klientom dosiahol 13,4 mil. €, čo predstavuje 28 %-ný medziročný nárast.

„Aj napriek zložitej ekonomickej situácii sa nám podarilo dosiahnuť uspokojivé výsledky. V medziročnom porovnaní sa zvýšila priemerná výška poskytnutého úveru o 37 % na 16 333,70 €, čo potvrdzuje atraktívnosť našich úverov aj v tomto zložitom období,“ hovorí Martin Čuba, člen predstavenstva ČSOB Stavebnej sporiteľne a vrchný riaditeľ obchodu.

Stavebná sporiteľňa spravovala k 30. 6. 2009 celkovo 89 651 zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm 794,4 mil. €. V uplynulom polroku tak podporila bývanie sumou 38,1 mil. €. ČSOB Stavebná sporiteľňa vykázala k 30. 6. 2009 záporný hospodársky výsledok vo výške 113 tis. €. Dôvodom bol pokles úrokových výnosov v dôsledku zmien úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ako aj vyššie opravné položky z konzervatívneho prístupu spoločnosti k hodnoteniu úverového rizika.

ČSOB Asset Management s trhovým podielom 14,3 %

Objem prostriedkov spravovaných v ČSOB Asset Management k 30. 6. 2009 dosiahol 545 mil. €. ČSOB AM tak opäť zvýšil svoj trhový podiel v objeme spravovaného majetku na 14,3 %, čo predstavuje medziročné posilnenie trhovej pozície o 2,6 %. Z celkového spravovaného majetku tvorili k 30. 6. 2009 fondy peňažného trhu 34,7 %, dlhopisové fondy 2,7 %, akciové fondy 5,6 %, profilové fondy 3,3 %, zaistené fondy 53,7 % a zmiešaný fond 0,01 %.

V prvom polroku 2009 ponúkla spoločnosť retailovým klientom 5 zaistených fondov. Klienti do novoupísaných zaistených fondov vložili za prvých 6 mesiacov spolu 16,9 mil. €. „S rastúcim počtom pozitívnych správ zo svetovej ekonomiky, ako aj s nárastom cien akcií v posledných mesiacoch sa klienti opäť vracajú k podielovým fondom,“ konštatuje Vladimír Šošovička, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Asset Management.

Od 1. 4. 2009 prevzal ČSOB Asset Management správu 4 otvorených podielových fondov od spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

ČSOB d. s. s. s nárastom objemu spravovaného majetku o 72,5 mil. €

K 30. 6. 2009 evidovala ČSOB d. s. s. celkovo 97 012 sporiteľov, ktorí v súlade so zákonom zhodnocovali svoje finančné prostriedky v jednom z troch dôchodkových fondov: konzervatívnom, vyváženom a rastovom. Objem majetku k 30. 6. 2009 predstavoval 146 mil. €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2008 nárast o 72,5 mil. €. Počet sporiteľov bol počas tohto obdobia ovplyvnený otvorením II. piliera, ktoré však prinieslo nižší pokles počtu vystúpených sporiteľov, ako sa očakávalo.

ČSOB Leasing s novými obchodmi v objeme 102,4 mil. €

ČSOB Leasing uzatvoril v 1. polroku 2009 nové obchody v celkovom objeme 102,4 mil. €. Z hľadiska medzikvartálnej dynamiky bol 2. štvrťrok 2009 v spoločnosti až o 60 % silnejší ako predchádzajúci 1. štvrťrok. Počas sledovaného obdobia bolo uzatvorených 3 520 nových zmlúv o financovaní, pričom celkové živé portfólio zmlúv dosahuje cca 40 tisíc zmlúv. ČSOB Leasing tak v tomto roku financoval až 1/7 z lízingového trhu na Slovensku.

Z pohľadu komoditnej štruktúry prevládali aj v 1. polroku 2009 nové obchody uzatvorené na stroje a zariadenia s podielom 33,4 %, nasledované komoditami nákladných vozidiel a autobusov s podielom 25,2 %, osobných automobilov s podielom 24,4 %, pričom podiel 15 % mala komodita úžitkových automobilov. Financovanie nehnuteľností sa na polročnom obrate ČSOB Leasing podieľalo objemom 2 %.

V porovnaní s 1. polrokom 2008 dosiahla najvyšší medziročný výkon na úrovni 52 % komodita strojov a zariadení tesne nasledovaná komoditou osobných a úžitkových vozidiel s výkonnosťou 51 %, pričom komodita nákladných vozidiel a autobusov dosiahla 44 %-ný medziročný výkon. Medziročný pokles financovania v ČSOB Leasing odzrkadľoval vývoj predaja vozidiel na Slovensku, ako aj vývoj miery investícií do priemyselných technológií. Z hľadiska tejto optiky sa naopak spoločnosti darilo lepšie ako trhu pri predaji podnikateľských vozidiel alebo technológií.

V produktovej štruktúre ČSOB Leasing dominoval finančný lízing s podielom 53,1 %, nasledovaný úvermi, ktoré tvorili 41,5 %. Podiel operatívneho lízingu na celkovom obrate nových obchodov predstavoval 5,3 %.

ČSOB Factoring

ČSOB Factoring zaznamenal pozitívny trend vo vývoji nových obchodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. K 30. 6. 2009 bol vykázaný obrat nových klientov vo výške 9,7 mil. €. Podľa IFRS štandardov dosiahol zisk spoločnosti k 30. 6. 2009 výšku 21 071 €. V prvom polroku 2009 vykázal ČSOB Factoring v medziročnom porovnaní zníženie obratu k 30. 6. 2009 zo 62,1 mil. € na 43,3 mil. €. Tento pokles bol spôsobený negatívnym vývojom na finančných trhoch, ako aj obozretným prístupom spoločnosti k posudzovaniu rizika.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.