Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Kolokvium Demografia & Cenzus

Ostatné správy 02.12.2009 | 12:27 0 Komentárov

Štatistický úrad Slovenskej republiky Vás pozýva na príležitostné kolokvium Demografia&Cenzus, ktoré sa uskutoční pod patronátom predsedníčky ŠÚ SR 4. decembra 2009 v budove Štatistického úradu SR, Miletičova 3 v Bratislave.

Demografický vývoj významne ovplyvňuje fungovanie každej spoločnosti a v súčasnej dobe, ktorej hlavným demografickým znakom je starnutie populácie sa význam demografických informácií zvyšuje. Rozhodujúci podiel informácií o obyvateľstve ako celku, o jeho priestorovom rozmiestnení, stave, štruktúrach, ako aj charakteristikách v konkrétnom časovom období zabezpečuje demografická štatistika spolu s pravidelne sa opakujúcimi sčítaniami obyvateľstva.

Na kolokviu odznie rad odborných vystúpení, ktoré zvýraznia význam informácií o obyvateľstve pri riešení otázok spojených s riadením krajiny.

Program kolokvia

08:45 – 09:00    Registrácia

09:00 – 09:15    Zahájenie   (Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu SR)

09:15 – 10:30    Blok A  

Úvodné prejavy – Štatistika obyvateľstva ( Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR) 

PhDr. Ľ. Benkovičová, CSc., Štatistický úrad SR  

Doc. Ing. Marie Bohatá CSc., Eurostat

Ing. Viera Tomanová PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva: Ekonomický rast a sociálno-ekonomický vývoj v Stiglitz-Senovej správe a nové úlohy štatistiky

Diskusia

10:30 – 10:45     Prestávka

10:45 – 12:00    Blok B

Demografické trendy a demografické prognózy v Slovenskej republike ( Ľudmila Ivančíková )

RNDr. Zuzana Podmanická, Štatistický úrad SR: Súčasné trendy demografického vývoja v Slovenskej republike

Ing. Boris Vaňo, Výskumné demografické centrum: Prognóza vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2050

Mgr. Branislav Bleha, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského: Regionálne populačné prognózy v Slovenskej republike

RNDr. Vladimír Trebichavský, Pracovisko Štatistického úradu SR Banská Bystrica: Miery plodnosti vo vybraných obciach Slovenskej republiky

Diskusia

12:00 – 12:30     Prestávka

12:30 – 13:45   Blok C

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku  2011   ( Ľudmila Ivančíková )

Ing. Marián Horecký, Štatistický úrad SR: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike v roku 2011

Ing. Jaroslav Piroh, PhD., Topografický  ústav Banská Bystrica: Možnosti modernej geoinformatiky pri príprave sčítania obyvateľstva, domov a bytov

Ing. Viera Doktoríková, Mgr. Peter Mrázek, Štatistický úrad SR: Projekt Sčítania obyvateľov, domov a bytov z pohľadu legislatívy Európskej únie

Mgr. Ľuboslav Michalík, Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Využitie referenčných geografických údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Diskusia

13:45 – 14:00    Prestávka

14:00 – 15:00    Blok D

Panelová diskusia: Demografická štatistika vs. Cenzus    

Úvodné slovo: PhDr. Ľ. Ivančíková

15:00    Záver a ukončenie kolokvia (Ľudmila Benkovičová, predsedníčka ŠÚ SR)

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.