Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Nadácia Tatra banky vysokým školám a univerzitám

Banky 25.09.2009 | 16:16 0 Komentárov

V prvom polroku školského roka 2009/2010 pripravila Nadácia Tatra banky dve vlny grantov v oblasti vzdelávania.

Program Vedieť viac

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku rada podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych ne- ziskových organizácií, pôsobiacich v oblasti rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na: rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učeb- ných predmetov, vedných odborov či disciplín, zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík, rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých i odborných pracovníkov a študentov na vysokých školách, aplikovanie získaných poznatkov v praxi, zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých i odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl.

Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky nemôžu byť použité na budovanie infraštruktúry, štu- dijné pobyty, voľnočasové aktivity študentov či aktivity, ktoré nesúvisia so vzdelávacou alebo vedeckou funkciou vysokých škôl.

Nadácia vyčlenila na tento program maximálne 33 190 EUR (1 000 000 SKK)*. Maximálna výška pod- pory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 EUR (150 000 SKK)*. Na jednu fakultu môžu pripadnúť maximálne 2 financované projekty.

Projekty je potrebné doručiť do 29. októbra 2009 poštou na adresu Nadácia Tatra banky, P. O. Box 168, 810 00 Bratislava, prípadne osobne na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava. Všetky potrebné informácie a prihlasovacie formuláre nájdete na stránke: www.nadaciatatrabanky.sk

Viac informácií 

Program Kvalita vzdelávania

Nadácia Tatra banky vyčlenila aj v tomto roku 39 800 EUR (1 199 015 SKK)* pre odborné tímy vybra- ných vysokých škôl. Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 EUR (150 000 SKK)*.

Cieľom grantového programu Kvalita vzdelávania je pomôcť vybraným fakultám vysokých škôl skvalitniť riadny vzdelávací proces. Predovšetkým finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predme- tu, témy alebo oblasti vzdelávania, tak aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky z prostre- dia domácej či zahraničnej vedy. Zároveň je snahou pomôcť pri aplikácii nových moderných metód, fo- riem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším a tým pre študentov aj prax viac využiteľným.

Viac informácií 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.