Piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Napriek rastu objemu úverov zisk ČSOB v 1. polroku poklesol o 16 %

Banky 11.08.2017 | 14:59 0 Komentárov

ČSOB poskytla počas prvých šiestich mesiacov klientom na bývanie o takmer pätinu viac úverov ako v rovnakom období minulého roka, ktorý bol ovplyvnený tzv. úverovým boomom. A zvyšoval sa aj záujem klientov o zhodnocovanie úspor formou investícii do podielových fondov. Napriek tomu skupina ČSOB dosiahla o 16 percent nižší zisk ako pred rokom.

 nadviazala na výborné výsledky prvých mesiacov tohto roku a  prvý polrok 2017 ukončila s konsolidovaným neauditovaným čistým ziskom na úrovni 41,1 mil. eur Čistý zisk celej ČSOB Finančnej skupiny, aj po zahrnutí neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, dosiahol za prvý polrok 2017 úroveň 47,2 mil. eur, čo je o 16% menej ako v rovnakom období minulého roka.

 

„V minulom roku si bankový sektor na Slovensku pripísal jeden z historicky najlepších výsledkov v hospodárení, a to najmä vďaka  jednorazovému výnosu z výmeny akcií spoločnosti VISA. Napríklad v prípade ČSOB priniesla táto transakcia viac ako 14 miliónov eur. Tento pozitívny efekt však v tomto roku pominul, v dôsledku čoho náš zisk v súlade s očakávaniami medziročne poklesol. Po zahrnutí zisku ČSOB Poisťovne dosiahla skupina ČSOB zisk 47,2 milióna eur, čo znamená medziročný pokles o 16%. Dlhodobé trhové prostredie nízkych úrokových sadzieb a pretrvávajúci tlak na znižovanie marží  sme dokázali do veľkej miery kompenzovať nárastom objemu poskytnutých úverov a súčasne znížením nákladov na financovanie. Zároveň však platí, že skupina investuje do neustáleho zlepšovania a modernizovania služieb pre zákazníkov,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy sa v medziročnom porovnaní držia na stabilnej úrovni, a to 103,2 mil. eur.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 12%, z 26,6 mil. eur na 29,9 mil. eur. Medziročnému nárastu výrazne pomohli zmeny v rámci stratégie obsluhy prémiového segmentu a tiež vysoký záujem klientov o podielové fondy.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní poklesli o 7%, z úrovne  157,6 mil. eur na 146,5 mil. eur. Tento pokles ovplyvnil predovšetkým čistý zisk z finančného majetku na predaj – z dôvodu jednorazového výnosu z výmeny akcií spoločnosti VISA v minulom účtovnom období (14,3 mil. eur pred daňou).

Prevádzkové náklady ČSOB Finančnej skupiny v medziročnom porovnaní vzrástli o 4% (z 87,2 mil. eur na 90,5 mil. eur) aj v súvislosti s investovaním do moderných technológií a zatraktívňovaním svojich služieb pre zákazníka.

Opravné položky a finančné záruky medziročne poklesli zo 7,1 mil. eur na úroveň 2,6 mil. eur ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia. ČSOB Finančná skupina pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.

Vývoj bilancie

Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 8,9 mld. eur s medziročným nárastom o 10%.

Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 9% a dosiahli úroveň 6,3 mld. eur. Pokračujúci záujem klientov o úvery na bývanie priniesol medziročný nárast o 18%. Ešte výraznejší nárast zaznamenali spotrebné úvery, ktorých objem medziročne vzrástol o 24%. Investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom vzrástli o 11%, pod čo sa podpísal nielen priaznivý vývoj úrokových sadzieb na trhu, ale aj európske podporné mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto úvery dostupnejšie.

Vklady a úvery prijaté od klientov v medziročnom porovnaní vzrástli o 2%, na 5,8 mld. Eur. Vklady na bežných účtoch fyzických osôb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 17 %. Postupný nárast záujmu fyzických osôb o investovanie do podielových fondov dokazuje 14 -% medziročný nárast objemu vkladov vložených do tohto produktu.

ČSOB Finančná skupina v druhom štvrťroku 2017 navýšila svoje základné imanie o 47 mil. eur a ešte viac posilnila svoju kapitálovú základňu. Primeranosť jej základných vlastných zdrojov dosiahla úroveň 15,05%, čím prevyšuje všetky stanovené regulatórne požiadavky.

Kľúčové neauditované konsolidované ukazovatele k 30. júnu 2017:

Kľúčové ukazovatele v tis. €

30.6.2017

30.6.2016*

Čisté úrokové výnosy

103 181

103 487

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

29 884

26 588

Čistý zisk z finančných operácií a kurzové rozdiely

9 040

10 813

Čistý zisk z finančného majetku určeného na predaj

14 333

Výnosy celkom

146 492

157 574

Prevádzkové náklady

(90 520)

(87 195)

Prevádzkový zisk

55 972

70 379

Opravné položky a finančné záruky

(2 644)

(7 124)

Čistý zisk po zdanení

41 147

51 933

Bilančná suma

8 945 158

8 120 090

Úvery poskytnuté klientom

6 286 190

5 758 120

Vklady a úvery prijaté od klientov

5 781 615

5 661 057

* zmena prezentácie výkazov v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva – následná úprava komparatívnych údajov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *