Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

NBS: Správa o ekonomickom vývoji za máj 2009

Banky 01.07.2009 | 09:05 0 Komentárov

V prvom štvrťroku 2009 sa prepad ekonomiky eurozóny opäť zrýchlil, keď sa hrubý domáci produkt v porovnaní s posledným štvrťrokom 2008 znížil o 2,5 %. Na medziročnej báze zaznamenalo hospodárstvo eurozóny prepad 4,8 %.

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v máji 2009 klesla v porovnaní s aprílom (0,6 %) na úroveň 0,0 %. Výmenný kurz eura voči doláru v máji prevažne aprecioval. Rada guvernérov ECB na júnovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

V prvom štvrťroku 2009 pokračoval trend spomaľovania stredoeurópskych ekonomík, keď kladný medziročný rast dosiahlo ako jediné v regióne Poľsko (1,9 %), v Českej republike sa pokles HDP prehĺbil na 3,4 % a v Maďarsku na 5,4 %. Medziročná miera harmonizovanej inflácie v máji poklesla v Českej republike a mierne aj v Poľsku, v Maďarsku sa cenový rast zrýchlil. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa v máji kurzy poľského zlotého a českej koruny mierne znehodnotili, naopak, maďarský forint voči euru aprecioval. Kľúčové úrokové sadzby znížila iba Česká národní banka.

Spotrebiteľské ceny v SR merané HICP sa v máji na medzimesačnej báze zvýšili o 0,1 % a medziročná miera inflácie sa spomalila na najnižšiu hodnotu od začiatku sledovania HICP na úrovni 1,1 % (z aprílových 1,4 %). Prehĺbenie medziročného poklesu zaznamenali ceny priemyselných tovarov bez energií, ako aj ceny potravín. Takýto vývoj bol pravdepodobne spôsobený nízkym dopytom, ako aj znížením importných cien. V porovnaní s aprílom sa spomalil rast cien energií a mierne aj cien služieb. V oblasti výrobných cien pokračoval pokles cien slovenských produktov priemyselnej výroby aj pre tuzemský trh, aj na export a prehĺbil sa pokles cien poľnohospodárskych výrobkov. 

Ekonomický rast na Slovensku v prvom štvrťroku 2009 medziročne poklesol o 5,6 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa jeho tempo rastu prepadlo o 8,2 p.b.. Oslabenie ekonomickej aktivity slovenskej ekonomiky bolo dôsledkom poklesu domáceho aj zahraničného dopytu ako aj do istej miery prerušením dodávok plynu. Zahraničný dopyt vykázal v prvom štvrťroku 2009 výrazný (dvojciferný) medziročný pokles, ktorý súvisel s poklesom dovozov najväčších obchodných partnerov. Súčasne s poklesom ekonomického rastu v prvom štvrťroku 2009 sa znížila aj produktivita práce, čo však nebolo sprevádzané vývojom v mzdovej oblasti v dôsledku čoho sa výrazne zvýšili jednotkové náklady práce. Priemerná mesačná mzda v prvom štvrťroku vzrástla a oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala mierne zrýchlenie, čo do istej miery mohlo byť ovplyvnené aj vyplácaním odstupného. Celková zamestnanosť, vplyvom zníženia zamestnanosti predovšetkým v odvetviach priemyslu, poklesla, avšak len mierne vzhľadom na prepad HDP. Toto bolo ovplyvnené snahou zamestnávateľov o udržanie zamestnanosti, a to skrátením pracovného času. Pri pohľade na vývoj zamestnanosti na odpracované hodiny došlo k výraznému poklesu tohto ukazovateľa. Zhoršenie ekonomického vývoja sa prejavilo aj vo výraznom medziročnom znížení ziskovosti finančných a nefinančných korporácií, keď vytvorený zisk za prvý štvrťrok 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bol nižší takmer o 50 %, avšak stále kladný.

Dosiahnutý deficit bežného účtu sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšil, pričom zmena marcového deficitu na mierny prebytok bola najmä dôsledkom nárastu prebytku obchodnej bilancie. Záporná medziročná dynamika vývozu a dovozu sa v apríli prehĺbila. Znižovanie exportnej aktivity sa odrazilo v prehlbujúcom sa poklese priemyselnej produkcie, najviac v kľúčovom automobilovom a elektrotechnickom priemysle. V poklese pokračovala aj stavebná produkcia. Tržby vybraných odvetví zaznamenali, po marcovom miernom zlepšení, zrýchlenie medziročného poklesu. Pokles tržieb v maloobchode sa naopak spomalil, čo korešponduje s postupne sa obnovujúcou dôverou v maloobchode.

Aj napriek aprílovému nepriaznivejšiemu vývoju tržieb a produkcie v priemysle a stavebníctve by nemalo v ďalších mesiacoch dochádzať k ďalšiemu prehlbovaniu prepadu, a to vzhľadom na vývoj ukazovateľov dôvery.  Pokles indikátora ekonomického sentimentu sa v máji po siedmych mesiacoch intenzívneho zhoršovania zastavil a prvýkrát od októbra 2008 sa jeho hodnota zvýšila. Jeho vývoj pozitívne ovplyvnil nárast dôvery v priemysle, maloobchode ale predovšetkým zvyšujúca sa dôvera spotrebiteľov.

V porovnaní s marcom došlo v apríli k zrýchleniu medziročného rastu miezd za vybrané odvetvia (najmä v stavebníctve a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev). Zamestnanosť vo vybraných odvetviach klesala ďalej, avšak miernejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Najviac poklesla v priemysle, informácie a komunikácia naopak zaznamenali zrýchlenie rastu. V ostatných odvetviach došlo k spomaleniu zamestnanosti, respektíve zotrvali v poklesoch z predchádzajúceho mesiaca. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli 10,9 % a v porovnaní s marcom sa zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu.

Objem pohľadávok PFI voči súkromnému sektoru sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil, v dôsledku poklesu stavu prečerpaní bežných účtov nefinančných spoločností. Sektor domácností pokračoval v rastúcej tendencii z predchádzajúcich troch mesiacov, pričom najviac sa na tomto raste podieľali úvery na nehnuteľnosti.

Aprílové zníženie kľúčových sadzieb ECB sa v plnom rozsahu premietlo do trhových sadzieb.

Pokles zaznamenali najmä klientske sadzby z vkladov nefinančných spoločností, kde sa takmer celý prenos zníženia kľúčových sadzieb prejavil pri bežných účtoch a denných vkladoch a rovnako poklesli aj klientske sadzby z vkladov domácností, kde sa pokles kľúčových sadzieb premietol najvýraznejšie do úrokových sadzieb z dlhodobých vkladov nad 1 rok. Pokiaľ ide o úročenie úverov, pokles úrokových sadzieb zaznamenali nefinančné spoločnosti, úročenie úverov domácnostiam na zníženie kľúčových sadzieb nereagovalo.

Zdroj: NBS