Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Neauditované individuálne výsledky ČSOB banky k 30. 6. 2009

Banky 30.07.2009 | 17:13 0 Komentárov

ČSOB banka pokračovala v prvom polroku 2009 v posilňovaní svojej pozície v oblasti úverov. Pod dynamický rast vkladov sa podpísal najmä pretrvávajúci záujem klientov o sporiaci účet.

Bilančná  suma banky dosiahla k 30. 6. 2009 podľa priebežnej individuálnej účtovnej závierky 4,51 mld. €. Jej vývoj bol ovplyvnený najmä prijatím novej meny, ktoré vyvolalo zníženie objemu obchodov so slovenskou korunou. Na čistý zisk, ktorý v sledovanom období dosiahol výšku 3 mil. €, vplývalo niekoľko faktorov. Po zavedení eura došlo k zníženiu príjmov z obchodovania na finančných trhoch. Vplyvom zhoršenia ekonomického prostredia a konzervatívnemu prístupu banky k hodnoteniu úverového rizika vzrástli celkové opravné položky z 5,2 mil. € na16,8 mil. €. 

Čisté  úrokové výnosy  dosiahli výšku 66,6 mil. € s medziročným nárastom o 27 %. K pozitívnemu výsledku prispel predovšetkým rast objemu poskytnutých úverov na bývanie, ako aj medziročné zvýšenie objemu cenných papierov.  

Čisté výnosy z poplatkov a provízii zaznamenali medziročne nárast z 11,7 mil. € na 12,5 mil. €. Na výsledku sa najvýznamnejšie podieľali poplatky súvisiace s poskytovaním a správou úverov, poplatky za vedenie bežných a terminovaných účtov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zvýšeniu  prevádzkových nákladov  o 6 %, čím dosiahli úroveň 54,5 mil. €. Na výšku týchto nákladov banky vplývali hlavne ostatné prevádzkové náklady, ako aj personálne náklady spojené s fúziou ČSOB a ISTROBANKY.  

Z dôvodu poklesu zisku z finančných operácií po zavedení eura a negatívnym precenením finančných derivátov v dôsledku poklesu trhových sadzieb v eurozóne zaznamenala ČSOB zníženie  prevádzkových výnosov  na 76,4 mil. €.  

Rastúci trend poskytnutých úverov

ČSOB banka zaznamenala v oblasti poskytovania úverov klientom medziročný nárast o 9 % na 1,97 mld. €. Rast bol vyvolaný pokračujúcim záujmom o úvery na bývanie, ako aj úvery pre  korporátnu klientelu a malé a stredné podniky.

Za prvý polrok tohto roka poskytla banka retailovým klientom úvery na bývanie vo výške 110,5 mil. €, pričom priemerná výška úveru dosiahla 42 590 €. Medzi najvyhľadávanejšie úvery na bývanie patrila Variohypotéka, ktorá tvorila približne 63 % z celkového objemu predaných hypotekárnych úverov. Aj vďaka zvýšeniu maximálnej hranice príjmu žiadateľa o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých zaznamenala ČSOB zvýšený záujem o tento úverový produkt. V medziročnom porovnaní bolo poskytnutých o 46 % viac týchto úverov v celkovom objeme 8,7 mil. €. 

Sporiaci účet najpredávanejším vkladovým produktom

Vklady od klientov vzrástli v medziročnom porovnaní z  2,24 mld. € na 2,35 mld. €. V porovnaní s koncom minulého roka zaznamenala ČSOB dynamický rast v oblasti sporiacich účtov.   K 30. 6. 2009 spravovala na týchto účtoch klientov – fyzických osôb celkovo 331,7 mil. €, čo je o 35 % viac ako na konci minulého roka. Táto konzervatívna forma investície patrí dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie vkladové produkty ČSOB medzi obyvateľstvom, ako aj medzi malými a strednými podnikmi.

Novinky 

Aj v tomto období priniesla ČSOB niekoľko noviniek. Klientom, ktorí sa rozhodli financovať svoje bývanie prostredníctvom hypotekárneho úveru, ponúkla ČSOB hypotéku s protikrízovým balíčkom. Od júna môžu noví aj súčasní klienti po splnení podmienok využívať svoj bežný účet s balíkom Pohoda doživotne zadarmo.  

V prvej polovici roka prebiehali prípravy na právne zlúčenie ČSOB a ISTROBANKY, ku ktorému došlo 1. júla 2009. V uvedenom období pokračovala ČSOB v zlučovaní produktového portfólia oboch bánk. Od apríla môžu klienti získať hypotekárny úver ČSOB aj vo všetkých pobočkách bývalej ISTROBANKY.  

Kľúčové  individuálne ukazovatele k 30. júnu 2009:  

Kľúčové ukazovatele v tis. €

k 30. 6. 2009

 k 30. 6. 2008

 Bilančná suma

4 512 936

5 470 883

 Úvery poskytnuté klientom

1 971 146

1 803 367

 Vklady a úvery prijaté od klientov

2 346 779

2 239 837

 Čistý zisk

            2 999

     29 563

 Čisté úrokové výnosy

          66 628

     52 518

 Čisté výnosy z poplatkov a provízií

          12 525

     11 680

 Prevádzkové výnosy

          76 429

      90 806

 Prevádzkové náklady

         (54 507)

      (51 337)

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.