Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Objem úverov poskytnutých obyvateľstvu v prvom štvrťroku

Banky 30.04.2009 | 10:05 0 Komentárov

„Výsledky Slovenskej sporiteľne za prvý štvrťrok odrážajú vývoj ekonomiky a finančného sektora na Slovensku. Priaznivé je, že v medziročnom porovnaní objem úverov obyvateľstvu vzrástol o 20 % a vplyvom prechodu na novú menu euro stúpli vklady obyvateľstva o 22 %,” povedal Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2009 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos bol na stabilnej úrovni a dosiahol 88 mil. EUR.
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne mierne klesol z 28 mil. EUR na 27 mil. EUR.
 • Prevádzkový
  zisk medziročne klesol o 18 % zo 60 mil. EUR na 49 mil. EUR.
 • Zisk po zdanení dosiahol 19 mil. EUR, čo je v porovnaní s 37 mil. EUR v roku 2008 pokles o 49 %. 
 • Objem úverov obyvateľstvu brutto medziročne vzrástol o 20 % a celkovo stúpol z 5,4 mld. EUR na 5,8 mld. EUR.
 • Objem vkladov obyvateľstva sa medziročne zvýšil o 22 %, pri súčasnom raste vkladov celkom zo 7,4 mld. EUR na 8,2 mld. EUR celkom.
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 10,98 % (podľa požiadaviek NBS, Bazileja II, IRB prístupu) 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE k 31. MARCU 2009

Čistý úrokový výnos v 1. štvrťroku 2009 zostal na stabilnej úrovni 88 mil. EUR. Vysoký objem vkladov klientov v súvislosti s prechodom na euro, nižšia možnosť poskytovania úverov  
a viacnásobné zníženie kľúčových úrokových sadzieb mali podstatný vplyv na vývoj čistých úrokových výnosov, ktoré predstavujú až 75 % prevádzkových výnosov banky.

Čisté príjmy z poplatkov a provízií mierne klesli z 28 mil. EUR na 27 mil. EUR, a to najmä z dôvodu nižšieho počtu transakcií po konverzii na euro a výpadku poplatkov z predaja podielových fondov. Poplatky súvisiace s platobným stykom a správou účtov klientov predstavovali najväčší podiel na čistých príjmoch z poplatkov a provízií.

Čistý zisk z obchodných operácií, ktorý klesol o 57 % na 3 mil. EUR, bol ovplyvnený hlavne očakávaným zníženým objemom kurzových transakcií s klientmi v dôsledku konverzie na euro.

Všeobecné prevádzkové náklady sa zvýšili o 8 % na 69 mil. EUR. Nárast spôsobili hlavne náklady na zavedenia eura v súvislosti so sťahovaním slovenských korún z obehu a vrátenia veľkého množstva euromincí vzhľadom k nadmernému druhotnému zásobeniu sa klientov. Vyššie odpisy nehnuteľného majetku súvisia so zrýchleným odpisovaním softvéru v súvislosti s ich úpravou na novú menu.

Uvedené skutočnosti sa odzrkadlili na vývoji prevádzkového zisku, ktorý dosiahol 49 mil. EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 18 %.

Rizikové náklady vzrástli z 13 mil. EUR na 25 mil. EUR v súlade s nárastom objemu úverov a konzervatívnym prístupom banky k hodnoteniu kreditného rizika s ohľadom na  hospodársku situáciu a vývoj ekonomiky.

Objem úverov klientom sa v porovnaní s prvým kvartálom 2008 medziročne zvýšil o 7 %, keď dosiahol 5,8 mld. EUR. Z toho úvery poskytnuté obyvateľstvu predstavujú 3 mld. EUR a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 20 %. Úvery na bývanie zaznamenali 29 %-ný medziročný rast vďaka výborným výsledkom predaja produktu ÚverPLUS na bývanie. Trend nárastu spotrebných úverov z predchádzajúceho roka pokračoval a v porovnaní s prvým štvrťrokom 2008 sa zvýšil o 9 %. Najsilnejším mesiacom bol marec, kedy objem spotrebných úverov obyvateľstvu v medziročnom porovnaní stúpol o 72 %.

Záväzky voči klientom sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 11 % zo 7,4 mld. na 8,2 mld. EUR najmä v dôsledku konverzie na euro a nárastu termínovaných vkladov a bežných účtov. Vklady obyvateľstva sa zvýšili o 22 % z 5,2 mld. EUR na 6,3 mld. EUR.  

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ
SlovenskEJ SpORITEĽNE  

Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s., (100 %  dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s.)

Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s., bola  založená začiatkom roka 2007. Jej prvým projektom je Rezidencia Grunty – Líščie údolie, výstavba a predaj bytov v Bratislave. Kolaudácia sa uskutoční do konca roka 2009.

Factoring Slovenskej sporiteľne, a. s., (100 %  dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne,     a. s.)

Celkový obrat spoločnosti Factoring Slovenskej sporiteľne dosiahol k 31. marcu 2009 objem 58,515 mil. EUR, čo medziročne predstavuje pokles  o 15,9 %.

Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. (96,7 %  dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne,       a. s.)

Objem nových lízingových obchodov dosiahol za prvý štvrťrok 2009 objem 12,057 mil. EUR, čo je v porovnaní s minulým rokom 63,4 % menej.  

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (dcérska spoločnosť, ktorej 100 % vlastníkom sa od 1. februára stala Erste Group Bank, AG).

K 31. 12. 2008 potvrdil Asset Management Slovenskej sporiteľne popredné miesto na trhu slovenského kolektívneho investovania. Čistá hodnota spravovaného majetku v SPORO a ESPA fondoch dosiahla viac ako 78 mil. EUR a podiel na trhu kolektívneho investovania predstavuje 23,87 %. V súčasnosti využíva produkty a služby spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne takmer 120 000 klientov.

MÍĽNIKY PRVÉHO ŠTVRŤROKA 2009:

Strategické míľniky:

 • úspešný prechod na euro, Slovenská sporiteľňa počas konverzného víkendu zamenila 2 miliardy slovenských korún na eurá, v prvý deň nového roka na pobočkách zamenila hotovosť 45 tisícom klientov,
 • Jan Rollo sa stal od 1. marca 2009 predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Produkty a služby:

 • nový dvojročný dlhopis Slovenskej sporiteľne s garantovaným ročným výnosom 2,7 %,
 • novinky v poistení k úveru – možnosť poistiť ktoréhokoľvek z dlžníkov, prípadne obidvoch dlžníkov súčasne, čo znižuje výšku poistného, pričom poistenie je súčasťou úverovej zmluvy,
 • v každej pobočke banky špeciálne poradenstvo pre klientov, ktorí by sa mohli dostať do problémov so splácaním úveru,
 • možnosť vybrať si nominálnu hodnotu bankoviek pri výbere z bankomatov Slovenskej sporiteľne.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2009):

Moody’s Investors Service
Rating dlhodobých vkladov A2
Finančná sila banky C-
Rating krátkodobých vkladov P-1
Výhľad Stabilný

 

Fitch Ratings
Dlhodobý rating A
Krátkodobý rating F1
Individuálny rating C/D
Podporný rating 1
Výhľad Stabilný

 

Standard & Poor’s
Credit Rating – založený na verejne dostupných údajoch A-pi