Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Objem úverov skupiny VÚB vlani vzrástol o 31%

Banky 05.03.2009 | 10:29 0 Komentárov

Podľa auditovaných finančných výkazov vytvorila skupina VÚB v roku 2008 konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 253 mil. EUR a čistý zisk vo výške 168,5 mil. EUR, čo je medziročne o 25%viac. Najzaujímavejší nárast zaznamenalo úverové portfólio skupiny, ktoré vzrástlo o 31,3% na 5,7 mld. EUR. Celkovo sa skupine VÚB podarilo v minulom roku získať viac ako 165 tisíc nových klientov.

Prevádzkové výnosy skupiny zaznamenali v roku 2008 významný nárast o 17,0% a dosiahli výšku 500,9 mil. EUR. Ich pozitívny vývoj bol podporený silným a stabilným rastom objemu úverov vo všetkých segmentoch ako aj rastom klientskych depozít.

Prevádzkový zisk skupiny VÚB vzrástol, aj vďaka efektívnej nákladovej politike banky, oproti predchádzajúcemu roku o 25,2%.  „Hoci v roku 2008 sme len v súvislosti s prechodom na euro vynaložili  9,3 milióna EUR mimoriadnych výdavkov, podarilo sa nám medziročne znížiť ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov z  52,8% na 49,5%,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Objem úverového portfólia dosiahol 5,7 mld. EUR, čo je medziročne o 31,3% viac. Hypotekárne a ostatné úvery na financovanie bývania zaznamenali silný, 37,1%-ný rast a ich objem ku koncu roka dosiahol viac ako 2 mld. EUR. Portfólio spotrebných úverov skupiny VÚB (vrátane úverov spoločnosti Consumer Finance Holding) vzrástlo o 26,2% a dosiahlo celkový objem 870 mil. EUR.

Skupina VÚB pokračovala v raste aj v oblasti vkladov klientov, ktorých objem stúpol medziročne o 19,3% na 8,1 mld. EUR. Objem vkladov klientov naďalej vysoko prevyšuje celkový objem poskytnutých úverov, keď ku koncu minulého roka pomer úverov a vkladov dosahoval 69,7%. V praxi sú tak každé dve eurá poskytnutých úverov kryté takmer troma eurami vkladov.

„Napriek tomu, že rok 2008 hodnotíme ako úspešný, predstavenstvo banky sa rozhodlo, že Valnému zhromaždeniu odporučí schváliť ponechanie celého zisku v banke bez vyplatenia dividend. Tento krok predstavuje dodatočnú investíciu spoločnosti Intesa Sanpaolo na Slovensku a je vyjadrením dôvery zahraničného investora v silu, zdravie a dlhodobo udržateľný rast slovenskej ekonomiky,“ povedal Ignacio Jaquotot. „Ponechanie zisku na Slovensku nám umožní vytvoriť si podmienky pre ďalší rozvoj obchodných aktivít ako aj pripraviť sa na prípadné negatívne dopady hospodárskej krízy.“

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát:

V miliónoch EUR

December 2008

 

December 2007

 

Zmena

   

 

 

Prevádzkové výnosy

500,9

 

428,0

 

17,0%

Prevádzkové náklady

(247,9)

 

(226,0)

 

9,7%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv

253,0

 

202,1

 

25,2%

Zisk pred zdanením

207,1

 

173,1

 

19,6%

Čistý zisk

168,5

 

135,0

 

24,8%

Základný a riedený zisk na akciu

13,0

 

10,4

 

25,0%

Pomer nákladov a výnosov

49,5%

 

52,8%

 

-330bps


Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovanej súvahy :

V miliónoch EUR

December 2008

 

December 2007

 

Zmena

   

 

 

Úvery klientom

5 667,8

 

4 315,9

 

31,3%

Vklady a úvery od klientov

8 129,7

 

6 814,0

 

19,3%

Celkové aktíva

11 232,4

 

9 445,9

 

18,9%

Skupina VÚB pozostáva z VÚB, a.s. a jej dcérskych spoločností Consumer Finance Holding, a.s., VÚB Asset Management, a.s., VÚB Factoring, a.s., a Recovery, a.s., ktorých je VÚB, a.s. 100%-ným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú podiely VÚB, a.s. v lízingovej spoločnosti VÚB Leasing, a.s. (70%-ný podiel) a v spoločnosti VÚB Generali DSS, a.s. (50%-ný podiel).

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 216 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.