Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

OZ Sporiteľ: Vláda porušuje Ústavu

Penzia 25.03.2009 | 13:11 0 Komentárov

Ústava je najvyšší zákon štátu a vláda je povinná riadiť sa ňou. Vláda Róberta Fica v snahe poškodiť II. pilier dôchodkového sporenia a sporiteľov v ňom zapojených tak nerobí a podľa všetkého najmenej v 3 prípadoch porušuje Ústavu.

Posledné tri novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení boli flagrantnou ukážkou toho, ako vláda zneužíva legislatívnu moc v štáte na presadzovanie svojich politických predstáv. Navyše, robí tak v rozpore s rokovacím poriadkom, teda v rozpore so zákonom a je dosť pravdepodobné, že aj v rozpore s Ústavou SR.

Minulý rok bol novelizovaný zákon, aby vláda umožnila ľahší odchod z 2. piliera; podľa novely na výstup nebol potrebný podpis klienta overený notárom.

Na jeseň minulého roka bol novelizovaný zákon, na základe čoho sa opäť otvoril druhý pilier a umožňuje sa ľuďom, cca na 7 mesiacov, aby sa rozhodli z neho vystúpiť.

Naposledy bol zákon novelizovaný nedávno, pričom boli DSS-kám znížené poplatky, ktoré inkasujú. Tu to bolo urobené v rámci „protikrízového“ balíčka, teda spolu s inými zákonmi, ktoré majú našu ekonomiku chrániť od dopadov ekonomickej krízy, resp. tieto dopady zmierňovať.

Čo majú tieto tri novely spoločné? Všetky tri indikujú, že boli prijaté ako politický nátlak na druhý pilier dôchodkového systému. Politické príkazy sa plnia bez toho, aby boli rozhodnutia podložené relevantnými podkladmi, alebo, ako naposledy, napriek odborným argumentom, ktoré hovoria o škodlivosti prijatia takéhoto rozhodnutia. Tu môžeme bez pochyby hovoriť o tom, že na politické účely je zneužívaná legislatívna moc v štáte.

Parlamentná väčšina sa nestará o to, či jej rozhodnutia niekoho poškodia alebo nie – majú moc urobiť rozhodnutie, tak ho na príkaz jednoducho urobia.

Okrem toho majú tieto tri novely spoločné to, že boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon o rokovacom poriadku NRSR veľmi presne definuje, kedy je možné použiť tento výnimočný spôsob prijímania zákonov. Musí ísť o mimoriadne okolnosti, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Ani v jednom zo spomenutých troch prípadov však nejde o takú situáciu, ktorá by umožňovala zvoliť takýto procedurálny postup!

Český ústavný súd v roku 2002 vydal nález (Pl. ÚS 5/02), kde posudzoval porušenie rokovacieho poriadku, teda rozpor s procedúrou prijímania zákona. Jeho výsledkom je, že zákon prijatý v rozpore so zákonom (rokovacím poriadkom) stanovenou procedúrou má za následok, že takto prijatý zákon je v rozpore s ústavou (aj keď jeho obsah môže byť v súlade s ústavou). Konštatujeme, že všetky tri posledné novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení boli prijaté v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku NRSR, pretože neexistoval žiadny dôvod na skrátené legislatívne konanie. Naopak, porušenie tohto zákona vidíme v tom, že nebola dodržaná riadna procedúra prijímania zákonov.

Existuje názor, že hlasovanie v treťom čítaní konvaliduje všetky chyby legislatívneho procesu. Ak by sme sa držali tohto názoru a ústavný súd by sa ani nepokúsil posúdiť problém dodržania zákonnej procedúry, môžeme konštatovať, že zákon o rokovacom poriadku je tak zbytočný.

Aj s použitím analógie z Čiech sa domnievame, že takto prijímané zákony sú v rozpore s Ústavou SR. Preto zastávame názor, že pomenovaným problémom by sa mal na základe kvalifikovaného podania zaoberať ústavný súd a rozhodnúť.

Vyzývame preto poslancov NR SR, vyzývame všetky politické strany, ktoré si vážia Ústavu SR ako najvyšší zákon štát, aby podali podanie na Ústavný súd, aby mohol v tejto veci rozhodnúť. Je to nevyhnutné pre zabránenie zásahov zneužívania politickej moci v tomto štáte, dnes aj v budúcnosti.

Vláda neustále útočí na systém dôchodkového sporenia občanov. Hrozí nebezpečenstvo zníženia odvodov na osobné účty sporiteľov. Znížením odvodov na osobné účty by budúci dôchodcovia prišli o veľké finančné prostriedky v objeme tisícov eur. Znížilo by to radikálne výšku dôchodku pochádzajúceho z II. piliera a osobný majetok 1.5 milióna sporiacich občanov.

Sporenie v II. dôchodkovom pilieri sa pod vplyvom legislatívnych krokov mení k horšiemu a sporitelia, ktorí sú v ňom zapojení, nesúhlasia s takýmito zmenami, ktoré narušujú ich záujem dosiahnuť optimálny dôchodok z II. dôchodkového piliera.

Petícia má za cieľ:

  • žiadať zachovanie 9% odvodu do II. piliera
  • zhromaždiť minimálne 100 000 podpisov, aby sa petíciou musela zaoberať NRSR
  • jasne vyjadriť, že verejnosť je proti zníženiu príspevkov na osobné účty občanov zapojených v II. pilieri dôchodkového systému.
  • vyjadriť svoj nesúhlas so zmenami v súkromnom dôchodkovom sporení, ktoré poškodzujú sporiteľov.
  • otvoriť diskusiu v oblasti II. piliera a jeho zlepšovania
  • zvýšiť povedomie sporiteľov o II. pilieri.