Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Riadenie talentov sa v čase poklesu ocitá medzi dvoma mlynskými kameňmi

Ostatné správy 22.04.2009 | 10:25 0 Komentárov

Ekonomický pokles prináša nesmierny tlak na podniky znižovať náklady a počet pracovníkov, ale zároveň čoraz výraznejšiu potrebu získavať, udržiavať a motivovať kľúčové talenty. Nová správa poradenskej firmy Deloitte „Riadenie talentov v turbulentnej ekonomike“ ukazuje, ako sa nadnárodné spoločnosti snažia nájsť správnu rovnováhu medzi týmito protichodnými prioritami.

Prieskum zistil, že prebieha rozsiahla reštrukturalizácia pracovných síl, pričom sa očakáva ďalšie prepúšťanie. Globálne spoločnosti plánujú znižovať počty pracovníkov a maximalizovať hodnotu zostávajúcich talentov. „Vrcholoví manažéri globálnych spoločností si nerobia ilúzie o vážnosti ekonomickej krízy a jej dôsledkoch. Práve sme svedkami vzostupu smerom ku kvalite. V čase klesajúcej výnosnosti sa vedúci predstavitelia firiem budú snažiť zvyšovať a prehlbovať schopnosti ľudí vo svojich organizáciách,” uviedla Anne-Marie Malley, partnerka spoločnosti Deloitte zodpovedná za personálne poradenstvo.

Z nového prieskumu hodnotiaceho trendy a postoje v riadení talentov vyplýva, že vrcholoví manažéri globálnych spoločností zostávajú pesimistickí, čo sa týka hospodárskej krízy a výhľadov do budúcnosti. 30 % z nich je presvedčených, že recesia sa bude prehlbovať a len 5 % si myslí, že to najhoršie už majú za sebou. 64 % vrcholových manažérov sa domnieva, že podmienky pre činnosť zostanú aj naďalej ťažké.

Najdôležitejšie strategické otázky globálnych spoločností

Znižovanie nákladov má v súčasnosti vyššiu prioritu, ako získavanie zákazníkov. Najdôležitejšími strategickými otázkami spoločností sú:

 • znižovanie a riadenie nákladov: 61 %,
 • získavanie/poskytovanie služieb/udržanie si zákazníkov: 56 %.

Znižovanie počtu zamestnancov

Tlak na znižovanie nákladov bude viesť k znižovaniu počtu zamestnancov.

 • 42 % z opýtaných vrcholových manažérov pristúpilo v poslednom štvrťroku 2008 k prepúšťaniu a 38 % očakáva ďalšie prepúšťanie v prvom štvrťroku 2009.
 • 49 % uviedlo, že znižovanie počtu pracovníkov bude najvyššou prioritou nasledujúcich dvanástich mesiacov. 
 • 28 % zvýši využívanie možnosti predčasného odchodu do dôchodku.

Reštrukturalizácia pracovnej sily

Nové priority znamenajú prekonfigurovanie a realokovanie pracovnej sily.

 • 52 % vrcholových manažérov uviedlo, že ich spoločnosti plánujú reštrukturalizovať pracovné miesta, aby sa znížili náklady a zvýšila výkonnosť.
 • 36 % plánuje zintenzívniť presuny pracovníkov na divízie a pracovné pozície, ktoré sú viac žiadané. 29 % zvýši presmerovanie externe objednávaných prác na vlastných zamestnancov.
 • 25 % zvýši využívanie flexibilných harmonogramov prác.

Pracovná morálka

Kríza si vyberá svoju daň na zamestnancoch, konkrétne vo finančných službách. 44 % vedúcich pracovníkov uviedlo pokles pracovnej morálky zamestnancov, pričom toto číslo sa v oblasti finančných služieb zvýšilo na 60 %. 

Získavanie a udržiavanie talentov

Hlavnou obavou je odchod najväčších talentov ku konkurencii. Keď sa pozeráme na očakávané trendy v náboroch pracovníkov, predpokladá sa, že nábory absolventov sa znížia, ale zvýši sa nábor skúsených pracovníkov.

 • 43 % vrcholových manažérov vyjadrilo veľké alebo veľmi veľké obavy zo straty najväčších talentov.
 • 40 % sa bude snažiť získať dôležitých talentovaných pracovníkov s jedinečnými zručnosťami.
 • 30 % oznámilo, že má záujem získať viac lídrov.
 • 31 % respondentov očakáva pokles náboru absolventov univerzít, na druhej strane 15 % vrcholových manažérov ho chce zvýšiť. 28 % respondentov zvýši nábor skúsených pracovníkov.

„Je prekvapujúce, že všetci jednoznačne uznávajú, že na riadenie dnešného zložitého ekonomického prostredia je potrebný talent a silné vodcovstvo. Spoločnosti na celom svete sa zameriavajú na udržanie svojich rozhodujúcich talentovaných pracovníkov a na získanie skúsených vodcov. Treba zvládnuť protichodné priority zákazníkov, služieb a zamestnancov pri riešení prevádzkových úprav. Spoločnosti sa nepozerajú len na to, ako krízu prežiť, chcú tiež zabezpečiť, aby boli dobre pripravené využiť obrat k pozitívnemu vývoju,” dodala Anne-Marie Malley.

Správa spoločnosti Deloitte skúmala názory 326 vrcholových manažérov globálnych spoločností a objasňuje ich strategické reakcie na globálnu recesiu. Prieskum prináša niekoľko významných zistení:

 • Vrcholoví manažéri si nerobia ilúzie o vážnosti hospodárskej krízy ani o možnosti dostať sa z nej v blízkej budúcnosti.
 • Zároveň prijímajú rozvážne kroky na zvládnutie problémov. Vrcholoví manažéri sa snažia nájsť správnu rovnováhu medzi znižovaním počtu zamestnancov a nákladov na pracovnú silu a medzi sústredením sa na strategické talenty.
 • Vrcholoví manažéri vedia, že na riešenie strategických otázok riadenia talentov treba mať na čele skúsených talentovaných pracovníkov a silných vodcov. Preto sa zameriavajú na ich udržanie.
 • Prekvapujúco vysoké percento spoločností uviedlo, že robia málo pre to, aby plánovanie počtu zamestnancov začlenili do všetkých úrovní svojho plánovacieho procesu. Okrem plánovania zamestnancov spoločnosti vo svojich procesoch riadenia talentov využívajú analytické nástroje a modelovanie len v obmedzenej miere.