Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Skupina VÚB ukončila polrok so ziskom 61,5 mil. EUR

Banky 30.07.2009 | 12:13 0 Komentárov

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zaznamenala v prvom polroku 2009 konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 134,1 mil. EUR a čistý zisk vo výške 61,5 mil. EUR. Úverové portfólio skupiny vzrástlo medziročne o 13,6% na 5,8 mld. EUR.

Prevádzkové  výnosy skupiny dosiahli v prvom polroku 2009 výšku 242,1 mil. EUR a mierne tak prevýšili minuloročnú úroveň. Ich výšku pozitívne ovplyvnil nárast objemu úverov predovšetkým v retailovom segmente.  

Konsolidovaný  prevádzkový zisk skupiny VÚB dosiahol 134,1 mil. EUR a najmä vďaka ďalšiemu zefektívňovaniu nákladovej politiky stúpol medziročne o 4,5%. Zisk pred zdanením však z dôvodu zvýšených nákladov na riziko vyplývajúcich zo zhoršeného ekonomického prostredia klesol medziročne o 30,7%.  „Aj v týchto ťažkých časoch sme boli schopní zvýšiť výnosy a súčasne udržať pomer nákladov a výnosov na veľmi dobrej úrovni 47,5%. Súčasná ekonomická situácia spôsobuje, že náklady na riziko absorbujú významnú časť nášho prevádzkového zisku, no naďalej sa nám darí dosahovať stabilné výnosy a byť jednou z najefektívnejších bánk na Slovensku. Sme presvedčení, že striktná kontrola nákladov a vynikajúce riadenie rizík nám naďalej umožnia dosahovať očakávané výsledky,“  povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.      

Objem úverového portfólia skupiny VÚB dosiahol ku koncu júna 5,8 mld. EUR, čo oproti stavu z pred roka predstavuje nárast o 13,6%. Objem vkladov dosiahol 6,7 mld. EUR a najmä v dôsledku očakávaného odlivu vkladov verejného sektora klesol medziročne o 5,5%. Napriek tomu pomer vkladov a úverov dosahuje kvalitnú úroveň 117%.  

„Nárast úverového portfólia VÚB je dôkazom pevného záväzku skupiny Intesa Sanpaolo podporovať lokálne ekonomiky,“  dodal Giovanni Boccolini, šéf divízie zahraničných bánk Intesa Sanpaolo.  

Vybrané  finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát:

EUR mil.

Jún 2009

Jún 

2008

Zmena
Prevádzkové  výnosy 242,1 241,6 0,2%
Prevádzkové náklady – 107,9 – 113,2 -4,7%
Prevádzkový  zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv 134,1 128,4 4,5%
Zisk pred zdanením 76,0 109,6 -30,7%
Čistý zisk 61,5 83,5 -26,4%
Základný a riedený zisk na akciu 4,74 6,43 -26,4%
Pomer nákladov a výnosov (bez mimoriadnych vplyvov rezerv na právne spory) 47,5% 46,8% +70 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovanej súvahy:

EUR mil.

Jún 2009

Jún 2008

Zmena
Úvery klientom 5 758 5 069 13,6%
Vklady a úvery od klientov 6 735 7 130 -5,5%
Celkové  aktíva 9 552 9 788 -2,4%

Skupina VÚB pozostáva z VÚB, a.s. a jej dcérskych spoločností Consumer Finance Holding, a.s., VÚB Asset Management, a.s., VÚB Factoring, a.s., a Recovery, a.s., ktorých je VÚB, a.s. 100%-ným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú podiely VÚB, a.s. v lízingovej spoločnosti VÚB Leasing, a.s. (70%-ný podiel) a v spoločnosti VÚB Generali DSS, a.s. (50%-ný podiel).

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.