Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Skupina VÚB zaznamenala zisk 39,5 mil. EUR

Banky 05.05.2009 | 10:28 0 Komentárov

Skupina VÚB zaznamenala v prvom štvrťroku 2009 konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 73.4 mil. EUR a čistý zisk vo výške 39.5 mil. EUR. Úverové portfólio skupiny vzrástlo medziročne o 23,6% na 5,8 mld. EUR.

Prevádzkové výnosy skupiny dosiahli v prvom štvrťroku 2009 výšku 120,7 mil. EUR. Ich výšku pozitívne ovplyvnil silný rast objemu úverov vo všetkých segmentoch ako aj rast klientskych depozít od marca 2008.

Prevádzkový zisk skupiny VÚB dosiahol 73,4 mil. EUR a medziročne stúpol o 21,4%. Základom tohto výsledku bola efektívna nákladová politika ako aj rozpustenie rezerv na súdne spory z minulých rokov v celkovej výške 11,7 mil. EUR. „Odhliadnuc od mimoriadneho vplyvu rozpustených rezerv sa nám podarilo znížiť pomer nákladov a výnosov z vlaňajších 49,8% na 48,9% čím sme potvrdili, že v oblasti efektivity patríme k špičke slovenského bankového sektora. Veríme, že v tomto zložitom období je práve striktná kontrola nákladov kľúčom k udržaniu akceptovateľnej miery prevádzkového zisku.,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky    

Zisk pred zdanením klesol medziročne o 8,6% z dôvodu zvýšených rizikových nákladov vyplývajúcich zo zhoršeného ekonomického prostredia. „Okrem kontroly nákladov zameriame v roku 2009 našu pozornosť najmä na kvalitu úverov a zvyšovanie spokojnosti klientov,“ dodal Ignacio Jaquotot.

Objem úverového portfólia skupiny VÚB dosiahol ku koncu marca 5,8 mld. EUR, čo oproti stavu z pred roka predstavuje nárast o 23,6%. Skupina pokračovala v raste aj v oblasti vkladov, ktorých objem stúpol medziročne o 8,1% na 7.1 mld. EUR. Pomer vkladov a úverov je na komfortnej úrovni 123%.  

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát:

EUR mil.

Marec 2009

 

Marec 2008

 

Zmena

Prevádzkové výnosy

 120.7

 

120.3

 

0.4%

Prevádzkové náklady

(47.3)

 

(59.9)

 

-20.9%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv

73.4

 

 60.5

 

21.4%

Zisk pred zdanením

48.0

 

52.6

 

-8.6%

Čistý zisk

39.5

 

40.2

 

-1.8%

Základný a riedený zisk na akciu

3.04

 

3.10

 

-1.8%

Pomer nákladov a výnosov (bez mimoriadnych vplyvov)

48.9%

 

49.8%

 

-96 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovanej súvahy:

EUR mil.

Marec 2009

 

Marec 2008

 

Zmena

Úvery klientom

5 775

 

4 671

 

23.6%

Vklady a úvery od klientov

7 075

 

6 543

 

8.1%

Celkové aktíva

9 961

 

9 120

 

9.2%

Skupina VÚB pozostáva z VÚB, a.s. a jej dcérskych spoločností Consumer Finance Holding, a.s., VÚB Asset Management, a.s., VÚB Factoring, a.s., a Recovery, a.s., ktorých je VÚB, a.s. 100%-ným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú podiely VÚB, a.s. v lízingovej spoločnosti VÚB Leasing, a.s. (70%-ný podiel) a v spoločnosti VÚB Generali DSS, a.s. (50%-ný podiel).

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 216 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.