Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Slovenská sporiteľňa si udržiava stabilne vysoký prevádzkový zisk

Banky 30.10.2009 | 08:42 0 Komentárov

Konsolidované neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2009 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Porovnanie s výsledkami k 30. septembru 2008.

Slovenská sporiteľňa je silná a stabilná banka, ktorá si aj v zložitej ekonomickej situácii na Slovensku udržiava stabilne vysoký prevádzkový zisk. Za deväť mesiacov tohto roka zostal na porovnateľnej úrovni ako vlani. Pokračujeme v napĺňaní stratégie byť najsilnejšou retailovou bankou na Slovensku a aj vďaka dôvere našich klientov sme lídrom na bankovom trhu v poskytovaní
úverov aj vkladov,” povedal Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. SEPTEMBRU 2009 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos medziročne vzrástol o 4 % z 287 mil. eur na 299 mil. eur.  
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne mierne klesol o 8 % z 87 mil. eur na 80 mil. eur.
  • Prevádzkový zisk dosiahol 190 mil. eur, čo je na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku, kedy dosiahol 191 mil. eur.
  • Zisk po zdanení dosiahol 40 mil. eur, čo je v porovnaní so 138 mil. eur za prvých deväť mesiacov roka 2008 pokles o 71 %.  
  • Objem úverov klientom brutto medziročne vzrástol o 7 % z 5,7 mld. eur na 6,1 mld. eur.
  • Objem vkladov celkovo medziročne vzrástol o 12 % zo 7,6 mld. eur na 8,5 mld. eur.
  • Celkové aktíva vzrástli medziročne o 5 % na 11,5 mld. eur.
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 9,65 % (podľa požiadaviek NBS, Bazileja II a IRB prístupu) a o 1,65 % tak presahuje zákonom stanovenú hranicu vo výške 8,0 %. 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE k  30. SEPTEMBRU 2009

Čistý úrokový výnos potvrdil za tri štvrťroky tohto roka stabilnú úroveň napriek nepriaznivému vývoju ekonomiky a finančného sektora na Slovensku. Zvýšil sa o 4 % z 287 mil. eur
v minulom roku na 299 mil. eur. Tento pozitívny trend je ovplyvnený predovšetkým neustálym rastom objemu poskytnutých úverov a lepšou štruktúrou bilancie.

Čistý príjem z poplatkov a provízií zaznamenal 8 % medziročný pokles z 87 mil. eur na 80 mil. eur, najmä z dôvodu vstupu Slovenska do Jednotného európskeho platobného priestoru. Tým sa úroveň poplatkov za zahraničné platby vyrovnala s úrovňou poplatkov za domáci platobný styk. Vplyv na nižší príjem z poplatkov a provízií mali aj nižšie poplatky spojené s predajom podielových fondov a tiež zákonné obmedzenie výberu poplatkov za výmenu euromincí počas 6 mesiacov.

Čistý zisk z obchodných operácií medziročne klesol o 45 % z 20 mil. eur na 11 mil. eur  v dôsledku nižšieho objemu kurzových transakcií po konverzii na euro.  

Všeobecné prevádzkové náklady klesli o 1 % z 203 mil. eur na 200 mil. eur. Vývoj nákladov v prvých troch štvrťrokoch tohto roka bol ovplyvnený prijatými úspornými opatreniami banky napriek zvýšeným nákladom, ktoré súviseli s konverziou na euro. Týkali sa hlavne prepravy slovenských korún a euromincí do NBS vzhľadom na vyššie predzásobenie sa korporátnych klientov.

Dôsledné riadenie nákladov a výdavkov prispelo k dosiahnutiu prevádzkového zisku vo výške 190 mil. eur (zníženie o 1 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Pomer nákladov a výnosov dosiahol úroveň 51 %, čo predstavuje úroveň minulého roka.

Rizikové náklady vzrástli o 129 % zo 48 mil. eur na 110 mil. eur v súlade s nárastom objemu úverov, obozretným prístupom banky k hodnoteniu kreditného rizika vzhľadom na ekonomickú situáciu Slovenska a eurozóny a celkový tlak na kvalitu úverového portfólia.

Zisk po zdanení klesol v medziročnom porovnaní o 71 % zo 138 mil. eur na 40 mil. eur. Hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne ovplyvnil vývoj ekonomiky aj finančného sektora,
najmä nárast rizikových nákladov a tiež nižšie výnosy z kurzových transakcií v súvislosti so zavedením eura. Čistý zisk v porovnateľnom období minulého roka bol pozitívne ovplyvnený výnosom z predaja Poisťovne Slovenskej sporiteľne,“ skonštatoval Štefan Máj.

Objem úverov klientom v porovnaní s prvými tromi štvrťrokmi roka 2008 stúpol o 7 % a dosiahol 6,1 mld. eur. Z toho úvery poskytnuté obyvateľstvu tvorili 3,6 mld. eur a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali nárast o 19 %. Úvery na bývanie opäť potvrdili najvyššiu dynamiku rastu, keď zaznamenali 26 % medziročný rast, najmä vďaka výborným výsledkom predaja Úveru na bývanie. Trend nárastu spotrebných úverov z predchádzajúceho roka pokračoval a v porovnaní s tretím štvrťrokom 2008 sa zvýšil o 12 %. “Slovenskej sporiteľni sa darí udržiavať pozitívny trend v poskytovaní úverov a byť lídrom na trhu vo financovaní obyvateľov aj firiem na Slovensku. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť, ktorú máme v oblasti financovania a preto aj naďalej pokračujeme v obozretnej obchodnej politike,”  vysvetľuje Štefan Máj. 

Záväzky voči klientom medziročne stúpli o 12 % zo 7,6 mld. eur k 30. septembru 2008  na 8,5 mld. eur k 30. septembru 2009, najmä v dôsledku konverzie na euro a zvýšeného záujmu o termínované vklady a bežné účty. Vklady obyvateľstva sa zvýšili o 10 % zo 6 mld. eur na 6,6  mld. eur. 

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. septembru 2009):

Fitch Ratings

 

Dlhodobý rating

F1

Krátkodobý rating

F1

Individuálny rating

C/D

Výhľad

Stabilný

Standard & Poor’s

 

Credit Rating – založený na verejne dostupných údajoch

A-pi

Konsolidované neauditované údaje výkazu ziskov a strát  (v  mil. EUR)

30.9.2009

30.9.2008

Zmena

Čisté úrokové výnosy

        299

          287

4%

Čisté príjmy z poplatkov a provízií

            80

            87

(8%)

Čistý zisk z obchodných operácií

            11

            20

(45%)

Všeobecné prevádzkové náklady

       (200)

        (203)

(1%)

Prevádzkový zisk

          190

          191

(1%)

Rezervy a opravné položky k úverom a pohľadávkam

        (110)

          (48)

129%

Ostatné prevádzkové výsledky

         (27)

            25

 

Zisk pred zdanením

             53

           168

(68%)

Daň

          (12)

          (30)

(60%)

Čistý zisk bežného obdobia

           40

           138

(71%)

Konsolidované údaje súvahy (v mil. EUR)

30.9.2009

30.9.2008

Zmena

31.12.2008

Zmena

Peniaze a účty v NBS

241

186

30%

1 427

(83%)

Úvery a vklady vo finančných inštitúciách

1 303

2 680

(51%)

2 713

(52%)

Úvery poskytnuté klientom

6 083

5 681

7%

5 711

7%

Opravné položky na straty z úverov

(312)

(227)

37%

-222

41%

Finančné aktíva v reálnej hodnote zúčtované cez výkaz ziskov a strát

168

325

(48%)

156

8%

Cenné papiere

3 485

1 931

180%

2 279

153%

Aktíva spolu

11 503

10 985

5%

12 557

(8%)

Záväzky voči finančným inštitúciám

1 220

1 490

(18%)

2 268

(46%)

Záväzky voči klientom

8 548

7 612

12%

8 563

(0%)

Vlastný kapitál

787

806

(2%)

802

(2%)

Pasíva a vlastný kapitál spolu

11 503

10 985

5%

12 557

(8%)

Konsolidované kľúčové ukazovatele

30.9.2009

30.9.2008

31.12.2008

Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

6,80%

24,69%

18,66%

Návratnosť aktív (ROA)

0,48%

1,79%

1,33%

Čistá úroková marža (na úročených aktívach)

3,96%

4,18%

3,99%

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov

51,22%

51,39%

49,69%

Kapitálová primeranosť – podľa NBS a pravidiel Bazileja II

9,65 %

9,75%

9,84%

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

30.9.2009

30.9.2008

Zmena

31.12.2008

Zmena

Počet zamestnancov

4 236

4 871

(13%)

4 876

(13%)

Počet klientov ( v tis.)

2 560

2 555

 

2 575

(1%)

Počet vydaných platobných kariet

1 356 168

1 293 597

5%

1 341 691

1%

Počet POS

9 158

8 151

12%

8 389

9%

Počet užívateľov elektronického bankovníctva

643 832

579 274

11%

600 146

7%

Počet bankomatov

646

608

6%

627

3%

Počet obchodných miest

276

272

1%

275

 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.