Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Tatra banka dosiahla k 30. 9. 2009 čistý zisk vo výške 66,84 mil. EUR

Banky 30.10.2009 | 13:59 0 Komentárov

Tatra banka uzatvorila tretí štvrťrok tohto roka s čistým ziskom vo výške 66,84 mil. EUR, čo predstavuje 28,25 % pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Dôvodom poklesu zisku bol najmä výpadok výnosov z devízových operácií a poklesu poplatkov zo zahraničného platobného styku. Vklady klientov rástli výraznejšie, než ostatný bankový sektor a banka potvrdzuje aj naďalej stabilnú likviditnú pozíciu.

Podľa individuálnych hospodárskych výsledkov Tatra banky presiahla celková  bilančná suma Tatra banky ku koncu 3. štvrťroka tohto roka 9 mld. EUR, čo je o 3,3 % viac ako pred rokom. Vklady klientov v Tatra banke, ktoré aktuálne  tvoria 76 % celej bilančnej sumy, rástli výraznejšie (medziročný nárast o 9,43 %) v porovnaní s bankovým sektorom, ktorý rástol o 3,94 %. Prispel k tomu hlavne medziročný nárast bežných účtov a vkladných knižiek u obyvateľstva a verejného sektora.

Banka aj naďalej potvrdzuje stabilnú likviditnú pozíciu, ukazovateľ podielu úverov ku vkladom (Loan/Deposit ratio), sa medziročne zlepšil o 4,74 p. b. a k  30. 9. 2009 dosiahol úroveň 83,56 %. Rast ukazovateľa bol sprevádzaný medziročným rastom vkladov klientov a taktiež rastom úverov klientom, ktorý  kopíroval vývoj úverov v bankovom sektore.

Spomínaný  rast úverového portfólia bol ťahaný hlavne rastom úverov poskytnutých obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 11,5 %. Podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch (tzv. Non-performing loans ratio) i naďalej svedčí o zdravom úverovom portfóliu Tatra banky. V porovnaní so sektorom, kde zlyhané úvery dosiahli 5,13 percentný podiel v septembri 2009, v Tatra banke dosahuje daný ukazovateľ nižšiu úroveň.

Čistý zisk Tatra banky k 30. septembru 2009 dosiahol úroveň 66,84 mil. EUR a v súlade s predpokladmi bol o 28,25 % nižší ako v porovnateľnom období minulého roka. Dôvodom poklesu zisku bol najmä výpadok výnosov z devízových operácií a poklesu poplatkov zo zahraničného platobného styku v dôsledku znižovania poplatkov do zahraničia na úroveň poplatkov za tuzemské prevody finančných prostriedkov. Banka zvýšila tvorbu opravných položiek oproti minulému roku, aby tak absorbovala prípadný rast zlyhaných úverov v dôsledku zhoršenia sa ekonomickej situácie. Podiel aktív banky v bankovom sektore predstavuje 16,84 %, zatiaľ čo podiel tvorby opravných položiek k 30. 9. 2009 predstavoval 12,23 %.

Napriek zefektívneniu činnosti banky, ktoré sa prejavilo v poklese prevádzkových nákladov na medziročnej báze o 9,5 %, ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov (Cost/Income ratio) vzrástol na úroveň 59,5 %. Vzrast tohto ukazovateľa bol spôsobený výpadkom príjmov hlavne z dôvodu vstupu Slovenska do Európskej menovej únie (EMÚ).

Tatra banka za účelom posilnenia kapitálovej štruktúry a podpory ďalšieho rastu banky v budúcnosti pristúpila k zvýšeniu kapitálu formou emisií nových kmeňových akcií v celkovom objeme 110 mil. EUR. Kapitálová primeranosť, ktorá zaisťuje schopnosť banky kryť straty pri pôsobení podnikateľského rizika, tak k 30. septembru 2009  dosahiahla  úroveň 11,10 % a ukazovateľ kapitálovej primeranosti TIER1 úroveň 9,45 %. 

Vybrané  finančné ukazovatele:

v tis. EUR

  September 2009

September 2008

zmena % (p.b)

Celkové  aktíva

9 011 720

8 724 124

3,30%

Úvery poskytnuté klientom, brutto

5 710 650

5 514 829

3,55%

Vklady klientov

6 834 439

6 245 235

9,43%

Prevádzkové  výnosy

261 927

307 470

-14,81%

Prevádzkové  náklady

155 837

172 259

-9,53%

Čistý zisk

66 836

93 146

-28,25%

Pomer úverov k vkladom

83,56%

88,30%

– 4,74 p.b.

Pomer nákladov a výnosov

59,50% 56,02% +3,48 p.b.

Pozn.: Individuálne hospodárske výsledky Tatra banky podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Porovnanie s výsledkami k 30. septembru 2008. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.