Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

ÚDZS zastavil konanie voči zdravotnej poisťovni Union

Poistenie 10.08.2009 | 07:43 0 Komentárov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zastavil správne konanie voči spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktoré začal 1. 10. 2008.

Dôvodom začatia správneho konania boli zistenia úradu, že zdravotná poisťovňa k 31. 12. 2007 dosiahla záporný výsledok hospodárenia, pričom dosiahnutá strata prevyšovala výšku 50% vlastného imania. Uvedené skutočnosti naznačovali, že v hospodárení zdravotnej poisťovne Union by mohlo dôjsť k porušeniu ustanovení zákona č. 581/2004 Z.z.

Zdravotná poisťovňa predložila úradu účtovnú závierku overenú audítorom, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31.12.2008. Nezávislý audítor v správe konštatuje, že audit sa uskutočnil v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, pričom výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne Union za rok 2008 je v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku rozhodol o zastavení správneho konania voči Unionu ZP, a.s.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.