Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Vyjadrenie NBS k situácii v poisťovni AIG

Poistenie 14.11.2008 | 12:08 0 Komentárov

Problémy materskej Poisťovne AIG v súvislosti s hypotekárnou krízou na americkom trhu by nemali mať na klientov jej slovenskej dcéry AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s. (ďalej len „poisťovňa AMSLICO“) priamy dopad.

Poisťovňa AMSLICO je samostatný licencovaný subjekt, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska a je povinná dodržiavať všetky podmienky obozretného podnikania stanovené slovenskou legislatívou, primárne zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(Poistné zmluvy klientov sú teda uzatvorené priamo s poisťovňou AMSLICO a sú kryté jej majetkom. Poisťovňa AMSLICO je samostatne hospodáriacim subjektom.)

Poisťovňa AMSLICO vykázala zisk hospodárenia po zdanení  za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 486,5 mil. Sk a podľa priebežných výkazov predkladaných Národnej banke Slovenska je  spoločnosť naďalej zisková.

Na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti je poisťovňa povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti. Zdroje poisťovne AMSLICO bezpečne prevyšujú kapitálové požiadavky (požadovanú mieru solventnosti a garančný fond). 

Na krytie záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv slúžia prostriedky technických rezerv. Poisťovňa AMSLICO má prostriedky technických rezerv umiestnené podľa  zákonom stanovených kritérií. 

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS.