Utorok 18. decembra. Meniny má Sláva

Zisk Slovenskej sporiteľne vlani aj napriek vysokému rastu úverov poklesol

Banky 28.02.2018 | 12:32 0 Komentárov

Prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne medziročne poklesol o 11,5 percenta na hodnotu 286,1 mil. eur. Dôvodom je najmä pokles úrokových výnosov na úveroch.

Hoci objem úverov klientom medziročne vzrástol o 14,3 percenta na 11,7 mld. eur, čistý úrokový výnos klesol o 4,8 percenta na 439,3 mil. eur. Dôvodom je všeobecný pokles úrokových sadzieb, ako aj silný konkurenčný tlak na slovenskom bankovom trhu. Klesol aj čistý príjem z poplatkov a provízií, a to o 7,4 percenta na 112,7 mil. eur.

Ostatné dôležité výsledky hospodárenia Slovenskej sporiteľne:

  • Čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 23,6 % z 214,6 mil. eur na 163,9 mil. eur
  • Objem vkladov klientov sa medziročne zväčšil o 9,6 % z 11,4 mld. eur na 12,5 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 49,7 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,7 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku vkladom medziročne stúpol z 90 % na 93,9 %

Komentár k výsledkom:

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 4,8 percenta na sumu 439,3 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja nízkych úrokových sadzieb na trhu a silného konkurenčného tlaku na marže novo poskytnutých, ako aj refinancovaných úverov.

Navyše vývoj trhu výrazne ovplyvnili legislatívne zmeny a sprísnené pravidlá pre poskytovanie nových úverov. K poklesu úrokových príjmov došlo aj vplyvom splatenia viacerých dlhopisov s vyšším úrokovým výnosom v prvej polovici roka 2017, ktoré nebolo možné nahradiť za rovnakých alebo podobných podmienok na trhu.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  sa medziročne znížil o 7,4 percenta na 112,7 mil. eur. K hlavným faktorom ovplyvňujúcim vývoj poplatkov v roku 2017, patril predovšetkým predaj platobných terminálov do spoločnosti Global Payments v roku 2016, legislatívne zmeny týkajúce sa predčasných splatení úverov. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne nezmenil a zostal na úrovni 20 percent.

Čistý zisk 13,3 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 5,6 percenta vyšší ako v roku 2016, kedy predstavoval hodnotu 12,6 mil. eur.

Prevádzkové náklady medziročne mierne stúpli, o 2,2 percenta na úroveň 282,7 mil. eur. Nárast prevádzkových nákladov bol spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 46,1 % na 49,7 % v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2017 dosiahli hodnotu 30,0 mil. eur, čo predstavuj  oproti porovnateľnému obdobiu roku 2016 pokles o 18,2 mil. eur. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je výsledkom priaznivého vývoja rizikového profilu vo všetkých klientskych segmentoch a tiež obozretným prístupom banky pri poskytovaní úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 4,5 percenta na 3,8 percenta a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 72,1 na 79,7 percenta.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky a aj na podsúvahové položky) aj napriek 14,3-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali zníženie a dosiahli úroveň 33,6 mil. eur v porovnaní s 43,8 mil. eur roku 2016.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 23,6 percenta  a dosiahol 163,9 mil. eur. Dôvodom poklesu sú najmä dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur, z ktorej banka venovala desať percent Nadácii Slovenskej sporiteľne, a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Objem úverov klientom dosiahol 11,7 mld. eur, medziročne sa zvýšil o 14,3 percenta. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 12,7 percenta (o 1,0 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu minulého roka dosiahol 27,7 percenta. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 13,6 percenta (828 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 9,4 percenta (o 145 mil. eur).  Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 16,2 percenta (o 391 mil. eur) a dosiahli 2,8 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,7 mld. eur na 10,3 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 9,6 percenta na 12,5 mld. eur.

Aktuálny rating Slovenskej sporiteľne

Fitch
Dlhodobý rating A-
Krátkodobý rating F1
Rating individuálnej bonity bbb+
Výhľad stabilný

 

Vybrané konsolidované auditované údaje výkazu ziskov a strát 31.12.2017 31.12.2016 zmena
(v mil. eur)
Čisté úrokové výnosy 439,3 461,6 (4,8 %)
Čisté príjmy z poplatkov a provízií 112,7 121,7 (7,4 %)
Výnosy z dividend 1,1 1,3 (15,4 %)
Čistý zisk z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 13,3 12,6 5,6 %
Výnosy z investícií oceňovaných metódou vlastného imania 2,1 1,9 10,5 %
Výnosy z investícií do nehnuteľností a z operatívneho lízingu 0,3 0,9 (66,7 %)
Prevádzkové náklady (282,7) (276,7) 2,2 %
Čistý zisk/strata z finančných aktív a záväzkov neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 0,3 27,0 (98,9 %)
Znehodnotenie finančných aktív neúčtovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (netto) (30,1) (48,2) (37,6 %)
Ostatné prevádzkové výsledky (39,7) (16,1) 146,6 %
  z toho špeciálny odvod finančných inštitúcií (30,1) (29,1) 3,4 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením 216,6 285,9 (24,2 %)
Daň z príjmov (52,7) (71,3) (26,1 %)
Čistý zisk po zdanení (pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti) 163,9 214,6 (23,6 %)

 

Prevádzkové výnosy 568,8 599,9 (5,2 %)
Prevádzkové náklady (282,7) (276,7) 2,2 %
Prevádzkový výsledok 286,1 323,2 (11,5 %)

 

Vybrané konsolidované auditované údaje súvahy 31.12.2017 31.12.2016 zmena
(v mil. eur)
Peniaze a účty v Národnej banke Slovenska 424,2 397,0 6,9 %
Finančné aktíva držané na obchodovanie – Deriváty 36,5 44,8 (18,5 %)
Finančné aktíva zatriedené do portfólia v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát 5,6 6,1 (8,2 %)
Finančné aktíva k dispozícii na predaj 1 020,6 1 063,3 (4,0 %)
Finančné aktíva držané do splatnosti 2 644,4 2 640,7 0,1 %
Úvery a pohľadávky vo finančných inštitúciách 177,6 89,9 97,6 %
Úvery a pohľadávky voči klientom 11 719,7 10 250,5 14,3 %
Aktíva spolu 16 343,1 14 825,4 10,2 %
Finančné záväzky držané na obchodovanie – Deriváty 33,3 42,8 (22,2 %)
Finančné záväzky účtované v obstarávacích cenách 14 624,7 12 980,0 12,7 %
Záväzky voči finančným inštitúciám 488,6 278,2 75,6 %
Záväzky voči klientom 12 477,9 11 384,3 9,6 %
Emitované dlhové cenné papiere 1 567,2 1 317,4 19,0 %
Vlastné imanie 1 535,6 1 562,1 (1,7 %)
Záväzky a Vlastné imanie spolu 16 343,1 14 825,4 10,2 %

 

Konsolidované kľúčové ukazovatele 31.12.2017 31.12.2016
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) 10,84 % 14,02 %
Návratnosť aktív (ROA) 1,05 % 1,49 %
Čistá úroková marža (na úročených aktívach) 2,98 % 3,41 %
Pomer prevádzkových nákladov a výnosov 49,70 % 46,13 %
Kapitálová primeranosť – podľa požiadaviek NBS 18,74 % 21,51 %

 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti 31.12.2017 31.12.2016 zmena
Počet zamestnancov 4 243 4 214 0,7 %
Počet klientov (v tis.) 2 232 2 321 (3,8 %)
Počet vydaných platobných kariet (v tis.) 1 464 1 447 1,2 %
Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.) 997 949 5,1 %
Počet bankomatov 802 794 1,0 %
Počet pobočiek 271 287 (5,6 %)

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *